velikost textu

Dobová reflexe futurismu v českém umění v letech 1909 - 1914

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Dobová reflexe futurismu v českém umění v letech 1909 - 1914
Název v angličtině:
PERIOD REFLECTION OF FUTURISM IN CZECH ART BETWEEN 1909 - 1914
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Veronika Červená
Vedoucí:
doc. PhDr. Marie Rakušanová, Ph.D.
Oponent:
doc. PhDr. Marie Klimešová, Ph.D.
Id práce:
190631
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav pro dějiny umění (21-UDU)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (B8109)
Obor studia:
Dějiny umění (DU)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
9. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
futurismus|kubismus|předválečná avantgarda|dynamismus|Filippo Tommaso Marinetti|Josef Čapek|Stanislav Kostka Neumann|Vincenc Kramář|Bohumil Kubišta|Otto Gutfreund|Vojtěch Preissig|František Kupka|Růžena Zátková
Klíčová slova v angličtině:
futurism|cubism|prewar avant-garde|dynamism|Filippo Tommaso Marinetti|Josef Čapek|Stanislav Kostka Neumann|Vincenc Kramář|Bohumil Kubišta|Otto Gutfreund|Vojtěch Preissig|František Kupka|Růžena Zátková
Abstrakt:
Abstrakt Tato bakalářská práce se zabývá dobovou reflexí futurismu v českém umění v letech 1909- 1914. Na začátku práce je představen futurismus, včetně jeho manifestů, cílů a představitelů. Futurismus se v českém prostředí neobjevuje v čisté podobě, hrál však důležitou roli pro formování předválečné avantgardy. Práce se zabývá tvorbou Otto Gutfreunda, Bohumila Kubišty, Františka Kupky, Růženy Zátkové, Vojtěcha Preissiga, Josefa Váchala a Jana Konůpka. U těchto autorů je kladen důraz na díla vzniklá před první světovou válkou, ve kterých se objevují některé dílčí motivy futurismu, nebo futurismus nějakým způsobem reflektují. Cílem není podat ucelený přehled, jako u nedávno vydaných knih, ale zabývat se dobovou reflexí futurismu v českém prostředí, nejen ve výtvarných dílech, ale také v kritikách, zejména v článcích Josefa Čapka, Stanislava Kostky Neumanna, Emila Filly a Vincence Kramáře. Klíčová slova: futurismus, kubismus, kubofuturismus, předválečná avantgarda, dynamismus, Filippo Tommaso Marinetti, Josef Čapek, Karel Čapek, Stanislav Kostka Neumann, Emil Filla, Vincenc Kramář, Otto Gutfreund, Bohumil Kubišta, František Kupka, Růžena Zátková, Vojtěch Preissig, Josef Váchal, Jan Konůpek
Abstract v angličtině:
Abstract This Bachelor thesis deals with period reflection of futurism in Czech art between 1909–1914. In the beginning is introduced futurism with its manifests, targets and representatives of futurism. Futurism in Czech environment doesn’t appear in pure form but it played an important role in forming prewar avant-garde. This Bachelor thesis deals with creation of Otto Gutfreund, Bohumil Kubišta, František Kupka, Růžena Zátková, Vojtěch Preissig, Josef Váchal and Jan Konůpek. I aim with these authors on work made before first world war which consist of some partial themes of futurism or reflect futurism somehow. My target is not to give a comprehensive overview like recently published books but to aim on period reflection in Czech environment not only in works of art but also in critics, mainly in articles written by Josef Čapek, Stanislav Kostka Neumann, Emil Filla and Vincenc Kramář. Keywords: futurism, cubism, cubofuturism, prewar avant-garde, dynamism, Filippo Tommaso Marinetti, Josef Čapek, Karel Čapek, Stanislav Kostka Neumann, Emil Filla, Vincenc Kramář, Otto Gutfreund, Bohumil Kubišta, František Kupka, Růžena Zátková, Vojtěch Preissig, Josef Váchal, Jan Konůpek
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Veronika Červená 3.58 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Veronika Červená 205 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Veronika Červená 202 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Marie Rakušanová, Ph.D. 53 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Marie Klimešová, Ph.D. 195 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D. 152 kB