velikost textu

Kulturní domy ve Středočeském kraji v letech 1945 - 1972

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kulturní domy ve Středočeském kraji v letech 1945 - 1972
Název v angličtině:
Cultural houses in the Central Bohemian region (1945 - 1972)
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Lukáš Veverka
Vedoucí:
PhDr. Richard Biegel, Ph.D.
Oponent:
Martin Strakoš
Id práce:
190608
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav pro dějiny umění (21-UDU)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (B8109)
Obor studia:
Dějiny umění (DU)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
17. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Česká architektura 2. poloviny 20. století|kulturní domy|socialistická architektura|typizace v architektuře|Středočeský kraj|socialistický realismus|ČSR|ČSSR
Klíčová slova v angličtině:
Czech architecture (2nd half of the 20th century)|Cultural Houses|Socialist architecture|Typification in architecture|Central Bohemian Region|Socalist realism|ČSR|ČSSR
Abstrakt:
Abstrakt Práce si klade za cíl představit obecný vývoj typu kulturního domu v období 1945–72. Celkem bylo představeno 11 případových studií středočeských realizací, stejně jako 20 doplňujících příkladů v rámci bývalého Československa, vždy v rozsahu podle dostupného archivního materiálu. Ke konkrétním objektům byly připojeny podkapitoly legislativního vymezení, společně s přehledy typizačních snah státu, krátkými charakteristikami vývoje architektury a společenské situace daného období. V rámci příloh byly připraveny krátké profesní medailony architektů, malířů, sochařů i designérů podílejících se na realizacích zmiňovaných v textu. Klíčová slova Architektura 2. poloviny 20. století, kulturní domy, socialistická architektura, typizace v architektuře, Středočeský kraj, socialistický realismus, ČSR, ČSSR
Abstract v angličtině:
Abstract The bachelor thesis deals with general development of the type of Cultural house in the period between 1945 and 1972. In total, 11 case studies of Central Bohemia realizations were presented, as well as 20 additional examples within the former Czechoslovakia, always in the range of available archive material. The case studies were accompanied by sub-chapters about the legislative definition, along with overviews of state efforts in the field of typification, short characteristics of the historical development of architecture and social situation of the given period. Within the attachment, short professional medallions of architects, painters, sculptors and designers participating in the realizations mentioned in the text are attached. Keywords Czech architecture (2nd half of the 20th century), Cultural Houses, Socialist architecture, Typification in architecture, Central Bohemian Region, Socialist realism, ČSR, ČSSR
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Lukáš Veverka 1.35 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Lukáš Veverka 49.85 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Lukáš Veverka 77 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Lukáš Veverka 77 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Richard Biegel, Ph.D. 40 kB
Stáhnout Posudek oponenta Martin Strakoš 611 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Marie Klimešová, Ph.D. 152 kB