velikost textu

Studie transalkylace u aromatických tert-butylsulfidů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Studie transalkylace u aromatických tert-butylsulfidů
Název v angličtině:
Study of transalkylation of tert-butylsulfides
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Marek Kolenič
Vedoucí:
Doc.PharmDr. Petr Zimčík, Ph.D.
Oponent:
PharmDr. Marta Kučerová, Ph.D.
Id práce:
190602
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy (16-16190)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR)
Přidělovaný titul:
PharmDr.
Datum obhajoby:
8. 11. 2018
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ABSTRAKT Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy Kandidát: Mgr. Marek Kolenič Konzultant: doc. PharmDr. Petr Zimčík, Ph.D. Název rigorózní práce: Studie transalkylace u aromatických terc-butylsulfidů Při přípravě nových, bohatě substituovaných ftalocyaninů byla pozorována atypická, neočekávaná transalkylační reakce. Tato práce navazuje na předchozí výzkum a zkoumá vliv periferní substituce na průběh této transalkylační reakce u aromatických terc-butylsulfidů. Pro studium reakce bylo připraveno a použito šest derivátů s elektrondonorovými i elektronakceptorovými skupinami, látky s pyrazinovým skeletem i látky bez periferní substituce. Hodnocen byl poměr konverze na aromatický methylsulfid po reakci s methyljodidem určený 1H NMR spektroskopií integrací alifatických signálů výchozí látky a produktu. Látky s elektrondonorovými skupinami poskytovaly produkt rychleji a snáze, naopak elektronakceptororové skupiny průběh znesnadňovaly, v krajních případech k reakci vůbec nedocházelo. Jedna ze zkoumaných látek s pyrazinovým jádrem neposkytovala transalkylační reakci, nýbrž přímou N-alkylaci pyrazinu za vzniku doposud nepopsané látky.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmaceutical Chemistry and Pharmaceutical Analysis Candidate: Mgr. Marek Kolenič Consultant: assoc. prof. PharmDr. Petr Zimčík, Ph.D. Title of Thesis: Study of transalkylation of tert-butylsulfides Novel, atypical and unexpected transalkylation reaction was discovered during the synthesis of highly substituted phthalocyanines. This thesis follows up with previous research and examines effect of peripheral substitution on the course of above-mentioned transalkylation reaction at tert-butysulfides. For this purpose, total six derivatives with both electrondonating and electronaccepting groups, with pyrazine core and also without any substitution, were synthesised and used. Conversion ratio to corresponding aromatic methylsulfides after reaction with methyliodide was analyzed and evaluated by 1H NMR spectroscopy (via aliphatic signals integration). Compounds with electrodonating groups gave higher reaction rates, on the other hand electronaccepting groups made reaction slower, in extreme cases no product was even observed. One pyrazine derivative gave us new, unpublished molecule via direct N-alkylation of pyrazine instead of transalkylation reaction.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Marek Kolenič 1.64 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Marek Kolenič 313 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Marek Kolenič 313 kB
Stáhnout Posudek oponenta PharmDr. Marta Kučerová, Ph.D. 276 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 95 kB