velikost textu

Nároky sociální práce ve vybraném zařízení a možnosti podpory sociálního pracovníka

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Nároky sociální práce ve vybraném zařízení a možnosti podpory sociálního pracovníka
Název v angličtině:
Demands of Social Work in the Selected Facility and Possibilities of Support for a Social Worker
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jana Svobodová
Vedoucí:
Dr.Ing. Alois Křišťan, Th.D.
Oponent:
PhDr. Pavel Pěnkava
Id práce:
190573
Fakulta:
Evangelická teologická fakulta (ETF)
Pracoviště:
Jabok (27-J)
Program studia:
Sociální práce (B7508)
Obor studia:
Pastorační a sociální práce (PSP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
29. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (B)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Sociální práce, nároky sociální práce, sociální pracovník, podpora
Klíčová slova v angličtině:
Social work, demands of social work, social worker, support
Abstrakt:
Abstrakt Bakalářská práce se zabývá nároky sociální práce ve vybraném zařízení, které poskytuje sociálně-aktivizační služby pro osoby bez přístřeší a dále možnostmi podpory sociálních pracovníků. Práce obsahuje teoretickou a praktickou část. Teoretická část se věnuje nárokům sociální práce obecně. Nároky sociální práce byly postupně odvozovány z různých zdrojů, kterými byli definice sociální práce, platná legislativa, etické kodexy sociálních pracovníků a také monografie věnující se sociální práci. Praktická část se již zaobírá konkrétními činnostmi ve vybraném zařízení a nároky vznikajícími při práci s cílovou skupinou osob bez přístřeší. V práci jsou uvedeny také příklady z praxe ve vybraném zařízení pro větší názornost. Poslední částí práce jsou pak možnosti podpory sociálního pracovníka, který se potýká s dříve uvedenými nároky. Jako možnosti podpory jsou uvedeny zejména supervize, dále intervize, vzdělávání pracovníků a týmová práce.
Abstract v angličtině:
Abstract The bachelor thesis deals with demands on social work in a selected facility which provides social activation services for homeless people, as well as the possibilities of support for social workers. The thesis consists theoretical and practical part. The theoretical part deals with the demands of social work in general. The demands of social work were derived from various sources, such as the definition of social work, the legislation, the ethical codes of social workers and the monograph on social work. The practical part deals with specific activities in the selected facility and the demands emerging through work with a target group of homeless people. There are examples from field work added in the thesis for greater clarity. The last part of the thesis consists of opportunities for support of a social worker who deals with demands specified above. Support options include supervision, intervision, employee training and teamwork.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jana Svobodová 386 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jana Svobodová 89 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jana Svobodová 88 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Dr.Ing. Alois Křišťan, Th.D. 45 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Pavel Pěnkava 241 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Petr Gallus, Ph.D. 152 kB