velikost textu

Odraz postmoderny: Souvislosti, přesahy a paralely mezi texty Milana Kundery a Venko Andonovského.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Odraz postmoderny: Souvislosti, přesahy a paralely mezi texty Milana Kundery a Venko Andonovského.
Název v angličtině:
Representation of posmodernism. Relationships, overlops and parallels between the texts of Milan Kundera and Venko Andonovski.
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Sara Cvetkoska
Vedoucí:
PhDr. Tomáš Vučka
Oponent:
PhDr. Mgr. Zuzana Hajíčková
Id práce:
190571
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav bohemistických studií (21-UBS)
Program studia:
Filologie (B7310)
Obor studia:
Čeština pro cizince (CC)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
4. 9. 2017
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Postmodernismus|postmoderní literatura|Milan Kundera|Venko Andonovski|Žert|Pupek světa
Klíčová slova v angličtině:
Post-modernism|post-modern literature|Milan Kundera|Venko Andonovski|The Joke|Navel of the World
Abstrakt:
Abstrakt Cílem této práce je analýza souvislostí a paralel mezi texty Milana Kundery a Venko Andonovského v rámci postmoderny. Cílem není sepsání terminologicky a metodologicky propracované teorie postmodernismu, ale právě zachycení otevřené diskuse o postmodernismu, prověření možností a způsobů jeho definování. Bakalářská práce se pokusí postihnout aspekty Kunderova autorského stylu a jeho specifického pojetí postmoderny s ohledem na jejich vliv a inspiraci pro tvorbu Venko Andonovského. Práce se rovněž zaměří na odlišnosti i naopak podobnosti v chápání a definování literární postmoderny v kontextu české literární vědy a literárně-vědného diskurzu makedonského.
Abstract v angličtině:
Abstract The aim of this work is the analysis of connections and parallels between texts of Milan Kundera and Venko Andonovski in the context of postmodernism. The aim is not to write a terminologically and methodologically sophisticated theory of postmodernism but just capturing an open debate about postmodernism, examining the possibilities and ways of defining it. The thesis tries to affect aspects of the Kundera’s style and his specific concept of postmodernism with regards to their influence and inspiration for the creation of Venko Andonovski. Work will also focus on the differences and the similarities in the contrary, understanding and defining postmodern literature in the context of the Czech literary science and macedonian literary scientific discourse.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Sara Cvetkoska 1.02 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Sara Cvetkoska 240 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Sara Cvetkoska 239 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Tomáš Vučka 403 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Mgr. Zuzana Hajíčková 189 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 352 kB