velikost textu

Školní stravování žáků 2. stupně základní školy - Plzeňský kraj

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Školní stravování žáků 2. stupně základní školy - Plzeňský kraj
Název v angličtině:
Boarding of second grade elementary schools in Pilsen region
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Šárka Mašková
Vedoucí:
Ing. Alena Váchová
Oponent:
PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D.
Id práce:
190561
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra pedagogiky (41-KPG)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy pedagogika — výchova ke zdraví (N PG-VZ)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
3. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
výživa ve škole, stravovací návyky, zdravé stravování, preventivní programy, zdravý životní styl, Zdraví 2020
Klíčová slova v angličtině:
nutrition at school, eating habits, healthy eating, preventive programs, healthy lifestyle, Health 2020
Abstrakt:
ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá stravovacími návyky žáků 2. stupně základní školy nacházející se v Plzeňském kraji. Výsledky výzkumu jsou zhodnoceny z hlediska zdravého stravování žáků. Stravovací návyky dětí ve školním prostředí silně ovlivňuje několik determinant, které jsou v práci rozebrány. Cílem práce bylo zmapovat stravovací návyky dětí na 2. stupni ZŠ a na základě tohoto šetření navrhnout možnosti, které by mohla škola využít k podpoře zdravého školního stravování u svých žáků a celkově tak zapůsobit na zdravý životní styl. Teoretický úvod práce se zaměřuje na postoj státu k ochraně a podpoře zdraví a prevenci nemocí skrze základní dokument Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevenci nemocí Zdraví 2020. Důraz je přitom kladen na postoj státu ke zdravému školnímu stravování skrze zákony, vyhlášky, normy a rozpracované akční plány Národní strategie Zdraví 2020. Vize a strategické cíle výše uvedeného prostupují do školního prostředí skrze podporu programů a projektů a skrze výchovu žáků ke zdraví a zdravému stravování. V praktické části diplomové práce je dotazníkovým šetřením zjišťováno školní stravování žáků 2. stupně základní školy. Chceme- li ve školním prostředí zlepšit stravování žáků, je nutné na základě aktuálního stavu navrhnout vhodné metody rozvoje zdravého školního stravování. Celou diplomovou práci uzavírá kapitola příprava na vyučovací hodinu, jejímž cílem je rozvoj zdravého školního stravování žáků a jejíž využití je možné na dané škole. KLÍČOVÁ SLOVA výživa ve škole, stravovací návyky, zdravé stravování, preventivní programy, zdravý životní styl, Zdraví 2020
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The diploma thesis deals with eating habits of pupils of the 2nd grade of elementary school located in the Pilsen region. The results of the research are evaluated in terms of healthy diet of pupils. The eating habits of children in the school environment are strongly influenced by several determinantsthat are discussed in the work. The aim of the thesis was to map the eating habits of children at the second grade of elementary school and to suggest possibilities that the school could use to support healthy school meals for its pupils and thus to influence the healthy lifestyle. The theoretical part of the thesis focuses on the state's attitude to the protection and promotion of health and disease prevention through the basic document Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevenci nemocí Zdraví 2020. Emphasis is placed on the state's attitude to healthy school meals through laws, decrees, standards and elaborated the national strategy. The vision and strategic objectives of the above pass into the school environment through the support of programs and projects and through the education of pupils to health and healthy eating. In the practical part of the thesis, the questionnaire survey investigates school meals for pupils of the second grade of elementary school. If we want to improve the eating of pupils in the school environment, it is necessary to propose suitable methods o f developing healthy school meals based on the current state of affairs. The whole diploma thesis is concluded by the chapter on preparation for the lesson, the aim of which is to develop healthy school meals for pupils and whose use is possible at the school. KEYWORDS nutrition at school, eating habits, healthy eating, preventive programs, healthy lifestyle, Health 2020
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Šárka Mašková 1.26 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Šárka Mašková 173 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Šárka Mašková 168 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Šárka Mašková 91 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Ing. Alena Váchová 532 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. 256 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. 153 kB
Stáhnout Errata Mgr. Šárka Mašková 124 kB