velikost textu

Trestný čin vraždy podle § 140 trestního zákoníku: trestněprávní, kriminologické a kriminalistické aspekty

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Trestný čin vraždy podle § 140 trestního zákoníku: trestněprávní, kriminologické a kriminalistické aspekty
Název v angličtině:
Crime of murder under section 140 of the criminal code, criminal law, criminological and criminalistic aspects
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Daniel Šír
Vedoucí:
prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.
Oponent:
JUDr. Marie Vanduchová, CSc.
Id práce:
190555
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
25. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
vražda, úmyslné usmrcení, lidský život, násilná kriminalita, metodika vyšetřování vražd
Klíčová slova v angličtině:
murder, intentional killing, human life, violent crime, methodology of investigation of murders
Abstrakt:
Trestný čin vraždy podle § 140 trestního zákoníku: trestněprávní, kriminologické a kriminalistické aspekty Abstrakt Tato diplomová práce má čtenáři poskytnout komplexní náhled na fenomén trestného činu vraždy nejen z hlediska trestněprávního, ale také z hlediska kriminologického a kriminalistického. Před samotným rozborem aktuálních otázek je nejprve popsána historie právní úpravy vražd na území dnešní ČR, jelikož nástin vývoje a přístupu k trestání vražd v historii slouží k lepšímu porozumění podoby současné úpravy a jejího smyslu. Následně je popsán pojem lidský život, u kterého je důležité vymezit jeho začátek a konec, protože jak je zdůrazněno, jedná se o objekt trestného činu vraždy a zároveň nejvýznamnější trestním zákoníkem chráněný zájem. Poté je již prostor věnován otázce trestného činu vraždy z pohledu trestního práva, zejména jeho vymezením v rámci systému úmyslných usmrcení, která jsou obsažena v současném trestním zákoníku. Na začátek jsou rozebrány znaky skutkové podstaty trestného činu vraždy, které tento trestný čin charakterizují a typizují. Poté je již prostor dán rozboru jednotlivých druhů vražd a jejich znaků vymezených v § 140 trestního zákoníku. Následně jsou popsána vývojová stadia trestného činu vraždy a možnosti jejich trestněprávní kvalifikace. Stručně je také popsána otázka eutanázie, která je v současnosti postihována jako trestný čin vraždy, a lze uvažovat nad její možnou právní úpravou, která by lépe odpovídala charakteru tohoto jednání. Vlastní kapitola je věnována trestání vražd. Zde jsou nastoleny nejen otázky současných přípustných možností potrestání pachatelů vražd, ale také trestem smrti, který byl ještě v nedávné době standartním trestem pro pachatele vražd. Trestněprávní část práce je zakončena rozborem sankcionování vražd páchaných mládeží, kde dochází díky existenci zvláštní úpravy ke značným odlišnostem oproti trestání dospělých pachatelů. Poté je již pozornost věnována kriminologickým aspektům vražd. Nejprve je zde objasněn samotný pojem kriminologie a předmět jejího zkoumání. Následně je již kriminologicky vymezen pojem vraždy jako součásti násilné kriminality a definice a podstata násilné kriminality, pojmy ji charakterizující, a její zařazení do kontextu celkové kriminality, k čemuž je využito také aktuálních policejních statistik. Navazuje samotná charakteristika jednotlivých zkoumaných druhů vražd jako případů sociálněpatologických jevů, analýzou pachatelů a obětí vražd, včetně rozboru možností prevence vražd. Poslední kapitola je věnována kriminalistickým aspektům vražd. Vymezen je zde pojem metodiky vyšetřování vražd jako součásti zvláštní části kriminalistiky. Vzhledem k pojetí práce jsou zde stručně popsány všechny komponenty metodiky vyšetřování vražd a jejich význam. S ohledem na rozsah práce jsou u každého komponentu zmíněny pouze ty nejdůležitější okolnosti, se kterými se kriminalisté v průběhu vyšetřování vražd setkávají. Klíčová slova: vražda, úmyslné usmrcení, lidský život, násilná kriminalita, metodika vyšetřování vražd
Abstract v angličtině:
Crime of murder under section 140 of the criminal code: criminal law, criminological and criminalistic aspects Abstract This thesis is intended to provide the reader with a comprehensive overview of the crime phenomenon of murder not only from a criminal law point of view, but also from a criminological and criminalistic point of view. Before the analysis of the actual questions is first described the history of the legal regulation of murders in the territory of nowadays Czech Republic, as the outline of the development and approach to punishment of murders in history serves to better understand the form of the present arrangement and its meaning. Subsequently, the term human life is described, in which it is important to define its beginning and end, as it is highlighted that it is the object of the murder crime and the most important criminal code protected by the interest. After that, the issue of the crime of murder from the point of view of criminal law is already addressed, especially by its inclusion within the system of intentional killing, which is contained in the current Criminal Code. At the beginning, the elements of a crime of murder are characterized and typified. Then the space is given to analysis the types of murders and their features as they are defined in § 140 of the Criminal Code. The development stages of the crime of murder and the possibilities of their criminal law are described too. The question of euthanasia, which is currently criminalized as a crime of murder, is also briefly described and contains a consideration of possible legal arrangement that can better reflects the nature of this act. The own chapter is dedicated to theme of punishing murders. Here are raised not only the questions of the current permissible possibilities of punishing murderers, but also the death penalty, which has been a standard punishment for murderers. The criminal law part of the thesis ends with the analysis of the sanctioning of murders committed by young people, which, due to the existence of a special regulation, leads to considerable differences compared to punishment of adult offenders. Then, the criminological aspects of homicide are already addressed. First, there is clarified the concept of criminology and the subject of its investigation. Subsequently, the concept of murder is already criminologically defined as part of violent crime and the definition and essence of violent crimes, the terms characterizing it, and its inclusion in the context of overall criminality, which also uses current police statistics. It follows the very characteristic of the various types of murders investigated as cases of sociopathological phenomena, the analysis of offenders and victims of murders, including the analysis of the possibilities of prevention of murders. The last chapter deals with the criminalistic aspects of murders. There is the description of a murder investigation methodology as part of a particular part of the criminalistics. Due to the concept of the work, all components of the murder investigation methodology and their particularities are briefly described here. As far as the scope of the work is concerned, only the most important circumstances, which are encountered by the investigators during the investigation of murders, are mentioned for each component. Key words: murder, intentional killing, human life, violent crime, methodology of investigation of murders
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Daniel Šír 1.52 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Daniel Šír 187 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Daniel Šír 103 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. 187 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Marie Vanduchová, CSc. 182 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby JUDr. Rudolf Vokoun, CSc. 152 kB