velikost textu

Nymburský cukrovar pod vedením Hanuše Karlíka

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Nymburský cukrovar pod vedením Hanuše Karlíka
Název v angličtině:
Nymburk sugar factory under the management of Hanuš Karlík
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Lucie Fexová
Vedoucí:
prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.
Oponent:
prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc.
Id práce:
190550
Fakulta:
Katolická teologická fakulta (KTF)
Pracoviště:
Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Program studia:
Historické vědy (N7105)
Obor studia:
Dějiny evropské kultury (MDE)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
17. 1. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Nymburk, cukrovarnictví, saturace, kartel, Hanuš Karlík
Klíčová slova v angličtině:
Nymburk, sugar industry, saturation, cartel, Hanuš Karlík
Abstrakt:
Anotace Cílem této diplomové práce je obnovit povědomí o tradici českého cukrovarnictví. Za tímto účelem jsem si vybrala nymburský cukrovar v éře, kdy byl jeho ředitelem Hanuš Karlík, jedna z nejvýznamnějších osobností českého cukrovarnictví. Práce sestává ze stručného úvodu do historie českého cukrovarnictví, kam je zasazeno založení nymburského cukrovaru, následuje popis období, kdy byl ředitelem Hanuš Karlík a jak jeho správa ovlivnila nymburský cukrovar, tak i cukrovarnictví obecně. Závěr obsahuje pohled na cukrovar po Karlíkově odchodu a osud cukrovaru až po neslavný konec. Práce vychází především z lokálních archivních zdrojů, pamětí a novin. K zasazení tématu do širšího historického kontextu je užito několik publikací o dějinách Nymburka a o obecných dějinách cukrovarnictví.
Abstract v angličtině:
Abstract The aim of this diploma thesis is to restore awareness of the Czech sugar industry tradition. For this intention I chose Nymburk sugar factory in an era, when one of the most important personas of Czech sugar industry Hanuš Karlík was its director. The thesis consists of a brief introduction to the history of Czech sugar industry, where the establishment of Nymburk sugar factory is set, followed by a description of the period when Hanuš Karlík was the director and how his administration influenced both Nymburk sugar factory and sugar industry in general. In the conclusion, there is a view on the sugar factory after Karlík left and the fate of the sugar factory that led to an infamous end. The work is primarly based on local archival sources, memoirs and newspappers. Several books about the history of Nymburk and about common history of sugar industry are used to set the topic in a wider historical context.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Lucie Fexová 4.09 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Lucie Fexová 41 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Lucie Fexová 39 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc. 347 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc. 184 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc. 154 kB