velikost textu

Role a činnosti všeobecných sester při poskytování domácí zdravotní péče

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Role a činnosti všeobecných sester při poskytování domácí zdravotní péče
Název v angličtině:
The roles and activities of nurses in providing home health care
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Kristýna Škvorová
Vedoucí:
Mgr. Hana Nikodemová
Oponent:
PhDr. Šárka Tomová
Konzultant:
PhDr. RNDr. Daniel Jirkovský, Ph.D., MBA
Id práce:
190546
Fakulta:
2. lékařská fakulta (2.LF)
Pracoviště:
Ústav ošetřovatelství (13-342)
Program studia:
Ošetřovatelství (B5341)
Obor studia:
Všeobecná sestra (VSESE)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
4. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
role, sestra, domácí péče, praxe, ošetřovatelství
Klíčová slova v angličtině:
role, nurse, home care, practice, nursing
Abstrakt:
Abstrakt Záměrem bakalářské práce na téma „Role a činnosti všeobecných sester při poskytování domácí zdravotní péče“ je přinést stručný přehled činností, které sestry v domácí péči vykonávají, jejich role a také problémy, se kterými se sestry v domácí péči musí vypořádat zmapováním již publikované, odborné literatury a pokusit se zjistit, jaký vliv má věk a vzdělání sester na poskytování péče v domácím prostředí. Práce je rozdělena na část teoretickou a empirickou. Teoretická část je zaměřena na koncept domácí péče a její historii, vymezuje role sester v domácí péči a zabývá se ošetřovatelským procesem v domácí péči. Dále je věnována pozornost pozitivům a negativům práce v domácí péči a dodržováním standardů a kvality v domácí péči. Empirickou část tvoří průzkumné dotazníkové šetření, které bylo aplikováno u všeobecných sester v agenturách domácí zdravotní péče v Ústeckém a Středočeském kraji. Získaná data jsou prezentována v tabelárních a v grafických přehledech. Klíčová slova: domácí péče, ošetřovatelství, rodina, agentury domácí péče, domácnost, všeobecná sestra
Abstract v angličtině:
Abstract The aim of the bachelor thesis "The role and activities of nurses in providing home health care" is to provide a brief overview of the activities performed by nurses in their home care, their roles and also the problems that nurses in home care have to deal with with the mapping of already published, professional literature and to find out what influence the age and education of nurses have on the provision of care in the home environment. The thesis is divided into theoretical and empirical part. The theoretical part focuses on the concept and history of home care, defining the roles of home care nurses and dealing with nursing process in home care. Further attention is dedicated to the positive and negative aspects of home care and compliance with standards and quality. The empirical part is an exploratory questionnaire survey which was applied to nurses at home health agencies in the Ústecký and Středočeský region. The obtained data is presented in tabular and graphical reports. Keywords: home care, nursing, family, home care agencies, household, general nurse
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kristýna Škvorová 2.94 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kristýna Škvorová 130 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kristýna Škvorová 127 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Hana Nikodemová 714 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Šárka Tomová 600 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc. PhDr. Jana Kocourková 153 kB