velikost textu

Facebook a pozitivní vztahy dětí ve věku od 15 do 19 let

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Facebook a pozitivní vztahy dětí ve věku od 15 do 19 let
Název v angličtině:
Facebook and the positive relationships of children aged 15-19
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Hana Nováková
Vedoucí:
PhDr. Iva Štětovská, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Mojmír Sedláček
Id práce:
190517
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (21-KPS)
Program studia:
Psychologie (B7701)
Obor studia:
Psychologie (PSY)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
21. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Facebook|internet|komunikace|přátelství|spokojenost
Klíčová slova v angličtině:
Facebook|internet|communication|friendship|satisfaction
Abstrakt:
Abstrakt: Tato práce řeší vztah mezi užíváním sociální sítě Facebook a mírou spokojenosti ve vztazích s přáteli či známými u adolescentů. Hlavní výzkumná otázka sleduje vztah mezi celkovým časem stráveným na Facebooku a spokojeností v oblasti přátelských vztahů. První dílčí otázka podrobněji porovnává také časy strávené provozováním vybraných Facebookových aktivit a mírou spokojenosti s přátelskými vztahy adolescentů. Druhá dílčí otázka dělí Facebookové aktivity na aktivitní a pasivní a sleduje vztah mezi celkovým časem každé skupiny a mírou spokojenosti s přátelskými vztahy adolescentů. Přehled poznatků z literatury se věnuje specifikaci komunikace v prostředí internetu, dále sleduje důležitost vztahů v životě jedince, a nakonec se věnuje popisu sociální sítě Facebook a rozebírá způsoby, jakými je Facebook užíván. Na závěr je uveden návrh kvantitativního výzkumu, ve kterém by bylo využito dvou dotazníků. První dotazník měří čas trávený uživateli na Facebooku a je vytvořen autorem na základě výsledků předchozích šetření. Druhý dotazník sleduje spokojenost v oblasti přátelských vztahů a je převzat z Dotazníku životní spokojenosti. Konkrétně je z DŽS vyjmuta škála sledující oblast: Přátelé, známí, příbuzní. Výsledky z dotazníků by mezi sebou byly vzájemně korelovány a byla by sledována existence či neexistence souvislosti. Předpokladem je, že Facebook posiluje již existující přátelské vztahy a napomáhá k jejich udržování, pokud je využíván převážně ke komunikaci s již existujícími kamarády.
Abstract v angličtině:
Abstract: This thesis deals with a subject of relationship between the usage of social site Facebook and the level of satisfaction in relationships with friends and acquitances among adolescents. The main survey question deals with a relationship between total time spent on Facebook and friendship satisfaction. The first partial question compares in detail the differences between the time spent on specific activities on Facebook and its relation to friendship satisfaction among adolescents. The second partial question divides Facebook activities to active and pasive and compares total times spent on each activities with measure of friendship satisfaction. Summary of literature is dealing with specifics of communication on the internet, importance of relationships in persons life and finally descripes social site Facebook and ways of using Facebook. At the end there is a proposal of quantative research, where two questionnaires should be used. The first qestionnaire measures the time spent on Facebook and is originally created by author and based on previous researches. The second questionaire, measures the satiscaftion in field of friendship and it is taken from Qestionnaire of life satisfaction. Specifically the scale of: Friends and relatives is taken from the QLS. Results from both questionnaires would be colerated and existence or non existence of connection would be watched. The assumption is, that Facebook is strenghtening present friendship relationships and helps to maintain them, if it is used mostly to communicate with already existing friends.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Hana Nováková 713 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Hana Nováková 262 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Hana Nováková 115 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Hana Nováková 74 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Iva Štětovská, Ph.D. 455 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Mojmír Sedláček 385 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. David Čáp 152 kB