velikost textu

Dar v proměnách času

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Dar v proměnách času
Název v angličtině:
A gift - transformations over time
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Dorota Ryčlová
Vedoucí:
JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D.
Id práce:
190497
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
30. 10. 2018
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Dar, darování, plnění ze společenské úsluhy.
Klíčová slova v angličtině:
Gift, gift-giving, performance made out of generosity or good will.
Abstrakt:
Dorota Ryčlová Dar v proměnách času Abstrakt Tato práce se zaměřuje na dar coby předmět darování a jejím cílem je co nejkomplexněji tento institut rozebrat. A to jak z pohledu historického, tak z pohledu aktuální právní úpravy. Stranou nezůstane ani chápání daru jinými vědními obory, jako jsou psychologie, antropologie, ekonomie či diplomacie. Jedna z úvodních kapitol zachycuje proměny daru v právu od Chammurapiho zákoníku přes římské právo a středověk až po úpravu za dob Monarchie Rakousko-Uherské, období první republiky a obou občanských zákoníků platných a účinných na našem území v druhé polovině dvacátého století. Nejvíce prostoru je pochopitelně věnováno pojetí daru v současné právní úpravě, zejména v zákoně č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku (dále i jen „NOZ“). A to jak z pohledu ustanovení §§ 2055–2078 NOZ, které se přímo věnují různým podobám daru, respektive darování a darovací smlouvě, tak i z pohledu jiných ustanovení NOZ zmiňujících se výslovně o daru nebo o bezplatně poskytovaných plněních. Právě pro potřeby rozlišování mezi darem stricto sensu od jakýchkoli jiných obdobných plnění je v práci zaveden termín dar ve smyslu ustanovení § 2055 a násl. NOZ. Práce se však neomezuje pouze na problematiku daru ve smyslu ustanovení § 2055 a násl. NOZ a jemu podobných plnění v rámci NOZ, ale všímá si těchto institutů i například v zákoně insolvenčním, transplantačním, o státní službě, o volbě prezidenta republiky, v zákoníku práce a dalších platných a účinných zákonech. Pro odlišení od jakýchkoli jiných plnění je v první řadě důležité odpovědět si na otázku, zda za daných okolností vůbec můžeme hovořit o darování. Nejde-li určité jednání kvalifikovat jako darování, nelze samozřejmě předmět takového plnění za dar ve smyslu ustanovení § 2055 a násl. NOZ vůbec považovat. Proto se práce na mnoha místech zamýšlí nad (ne)přítomností bezplatnosti, dobrovolnosti a animi donandi coby charakteristických znaků darování. Za účelem rozpoznání daru ve smyslu ustanovení § 2055 a násl. NOZ se předkládaná práce také poměrně detailně zabývá definicí věci, neboť pouze věc je způsobilým předmětem darování. Dále se práce zaměřuje i na pojem plnění ze společenské úsluhy coby plnění, se kterým bývá dar ve smyslu ustanovení § 2055 a násl. NOZ často zaměňován (zejména laickou veřejností). Klíčová slova Dar, darování, plnění ze společenské úsluhy.
Abstract v angličtině:
Dorota Ryčlová A gift - transformations over time Abstract This thesis is focused on a gift as an object of gift-giving and its purpose is to analyse this institute as completely as possible. Both from historical point of view, as well as from the perspective of actual legislation. Not even the perception of a gift by other sciences like psychology, anthropology, economy or diplomacy will be left aside. One of the introductory chapters is concerned with gift transformating in law from the Code of Hammurabi, over the Roman law and the Middle Ages up to the regulation of the Austro- Hungarian Empire, the First Czechoslovak Republic and both civil codes valid and effective in our territory in the second half of the twentieth century. Naturally, the largest extent is devoted to the conception of a gift in current legislation, especially in the Act No. 89/2012 coll. civil code (hereinafter referred to as the New Civil Code - „NCC“). Not only from the point of view of NCC Stat. §§ 2055–2078, which deals with different forms of the gift itself (and gift-giving and contract of donation respectively), but also from the point of view of other NCC provisions explicitly mentioning gift or gratuitously provided performances. For the needs of distinguishing between a gift stricto sensu and any other similar performances, the term gift according to NCC Stat. § 2055 etc. has been introduced in the thesis. The thesis is not limited only to the problematics of a gift according to NCC Stat. § 2055 etc. and performances similar to it within NCC, but it also pays attention to these institutes for example in the Act on Insolvency and Its Resolution, on Transplantation, on Civil Service, on Presidential Election, in the Labor Code and other valid and effective acts. For the distinction from any kind of different performances it is essential to answer the following question in the first place – under given circumstances, can we or can we not talk about gift-giving? If the particular performance can not be qualified as a gift-giving, it is naturally not possible to consider the object of such performance to be a gift according to NCC Stat. § 2055 etc. Therefore the thesis often ponders the presence or absence of gratuitousness, voluntariness and animus donandus – characteristic features of gift-giving. In order to recognize a gift according to NCC Stat. § 2055 etc. the submitted thesis is relatively in detail concerned with the definition of a thing, because only a thing is qualified for becoming an object of gift-giving. Moreover the thesis also aims at the term performance made out of generosity or good will as a performance frequently mistaken (especially by non- professional public) for a gift according to NCC Stat. § 2055 etc. Keywords Gift, gift-giving, performance made out of generosity or good will.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Dorota Ryčlová 1.07 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Dorota Ryčlová 269 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Dorota Ryčlová 442 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D. 171 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. 112 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 159 kB