velikost textu

Konstituování literárního časopisu Host v 90. letech 20. století

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Konstituování literárního časopisu Host v 90. letech 20. století
Název v angličtině:
Constitution of the literary magazine Host in the 90s of the 20th century
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Barbora Kebzová
Vedoucí:
PhDr.,PhD. Jana Čeňková
Oponent:
Doc. Radek Malý, Ph.D.
Id práce:
190488
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra žurnalistiky (23-KZ)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (N7202)
Obor studia:
Žurnalistika (ZN)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
4. 2. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně (A)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Host, literární časopis, literatura, literární kritika, 90. léta 20. století, rubrika Margiana, knižní recenze
Klíčová slova v angličtině:
Host, literary magazine, literature, literary criticism, 1990s, Margiana section, book reviews
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová magisterská práce mapuje konstituování, podobu a vývoj literárního časopisu Host v devadesátých letech dvacátého století. Konkrétně jsou v práci zkoumána všechna čísla časopisu, která vyšla v období mezi lety 1989 a 1997. Zvláštní důraz je v diplomové práci kladen na literárně-kritické texty, které byly v průběhu zkoumaného období publikovány v rubrice Margiana. Teoretická část práce komplexně představuje historii časopisu, zaměřuje se také na transformaci médií po listopadu 1989 a na literárně zaměřenou časopiseckou produkci devadesátých let. Pozornost je v diplomové práci věnována také značně proměnlivé periodicitě časopisu mezi lety 1989 až 1997, zmíněni jsou i stálí redaktoři a šéfredaktoři listu v tomto období. Práce se dále zabývá etablováním rubrik časopisu na počátku devadesátých let a grafickou podobou jednotlivých čísel časopisu. Stěžejní částí práce je analýza rubriky Margiana, ve které byly v devadesátých letech publikovány především literárně-kritické a publicistické texty. S pomocí kvantitativní obsahové analýzy rubriky je v práci odhalena její žánrová a tematická skladba, vývoj rubriky i nejčastější autoři příspěvků. Podoba literárně- kritických textů rubriky je představena analýzou šesti vybraných recenzí různých autorů. Součástí práce je také rozhovor s šéfredaktorem listu Miroslavem Balaštíkem.
Abstract v angličtině:
Abstract This diploma thesis deals with the constitution, form and development of the literary magazine Host in the nineties of the twentieth century. To be specific, all issues of the magazine published between the years 1989 and 1997 are examined. Particular emphasis is placed on the literary- critical texts published in the Margiana section during the examined period. The theoretical part of the thesis focuses on the history of the journal and also describes the transformation of the Czech media after the events of November 1989. The production of the Czech literary magazines in the nineties of the twentieth century is also presented in this part of the thesis. Attention is also paid to the highly variable periodicity of the magazine during the years 1989 and 1997. The editors and editors-in-chief of the magazine are also mentioned. The thesis also deals with the establishment of the journal sections in the early 1990s and focuses on the group of writers who contributed to the magazine. The diploma thesis also includes a description of the graphic form of individual issues of the magazine. The main part of the thesis consists of the analysis of the Margiana section, in which the literary-critical and journalistic texts were published. The quantitative content analysis of the section reveals its genre and thematic structure, its development and the most frequent contributors. The thesis also analyzes six selected book reviews by various authors that were published in the Margiana section. The thesis includes an interview with the editor-in-chief Miroslav Balaštík, too.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Barbora Kebzová 9.09 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Barbora Kebzová 7.94 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Barbora Kebzová 107 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Barbora Kebzová 86 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr.,PhD. Jana Čeňková 244 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. Radek Malý, Ph.D. 216 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Prof. MgA. D.J. Novotný 152 kB