velikost textu

Zobrazení rodiny ve španělské a české frazeologii a idiomatice

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zobrazení rodiny ve španělské a české frazeologii a idiomatice
Název v angličtině:
Depiction of Family in Spanish and Czech Phraseology
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. et Bc. Jana Pérez Medrano, DiS.
Vedoucí:
doc. PhDr. Petr Čermák, Ph.D.
Oponent:
Mgr. et Mgr. Zuzana Krinková, Ph.D., Ph.D.
Id práce:
190473
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav románských studií (21-URS)
Program studia:
Filologie (N7310)
Obor studia:
Hispanistika (HP)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
12. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
frazeologie|idiomatika|rodina|španělština|čeština
Klíčová slova v angličtině:
phraseology|idiom|family|Spanish|Czech
Abstrakt:
Abstrakt Tématem této diplomové práce jsou španělské a české frazémy související s rodinnými příslušníky. Práce se skládá ze tří částí – teoretické, praktické a případové studie. Úvodní část je věnovaná teoretickým aspektům frazeologie a vymezení základních pojmů s ohledem na odlišné přístupy španělské a české lingvistiky. Základem praktické části je korpus španělských a českých frazémů, které jsou dále podrobeny sémantické analýze. Důraz je kladen především na výzkum míry ekvivalence španělských a českých frazémů a na zkoumání odlišností a společných rysů mezi oběma jazyky. Případová studie vychází ze seznamu mexických frazémů zobrazujících rodinné příslušníky, které jsou dále analyzovány ze sémantického hlediska.
Abstract v angličtině:
Abstract The aim of this diploma thesis is to describe Czech and Spanish idiomatic phrases related to family members. The thesis consists of three parts – theoretical, practical and case study. The initial part is dedicated to theoretical aspects of phraseology and determination of basic terms regarding the differences in approach of Czech and Spanish linguistics. The base of the practical part is a corpus of Czech and Spanish idiomatic phrases which are analysed from semantic point of view. The emphasis is primerily put on the research of the rate of equivalence between Spanish and Czech idioms and to the investigation of differnces and common features between both languages. The case study follows on from the list of Mexican idiomatic phrases related to family members that are further analysed from semantic viewpoint.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. et Bc. Jana Pérez Medrano, DiS. 5.28 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. et Bc. Jana Pérez Medrano, DiS. 173 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. et Bc. Jana Pérez Medrano, DiS. 169 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Petr Čermák, Ph.D. 129 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. et Mgr. Zuzana Krinková, Ph.D., Ph.D. 193 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Petr Čermák, Ph.D. 152 kB