velikost textu

Barlaam Kalábrijský a snahy o sblížení západu s východem ve 14. století

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Barlaam Kalábrijský a snahy o sblížení západu s východem ve 14. století
Název v angličtině:
Barlaam of Calabria and the efforts towards rapprochement of the East and the West
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Pavel Tříska
Vedoucí:
PhDr. ThLic. Drahomír Suchánek, Th.D., Ph.D.
Oponent:
doc. PhDr. Dana Picková, CSc.
Id práce:
190465
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav světových dějin (21-USD)
Program studia:
Humanitní vědy (B6145)
Obor studia:
Francouzská filologie — Historie (FF HS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
3. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Barlaam|Církevní unie|Byzanc|Velké schizma|Filioque|Ekumenizmus
Klíčová slova v angličtině:
Barlaam|Church union|Byzantium|Great schism|Filioque|Ecumenism
Abstrakt:
Anotace Předkládaná bakalářská práce Barlaam Kalábrijský a snahy o sblížení západu s východem ve 14. století se zabývá tvorbou Barlaama Kalábrijského související s tehdejšími pokusy o obnovení jednoty východní a západní církve. Na pozadí vývoje vzájemných vztahů obou církví od Velkého východního schizmatu až do počátku Barlaamova působení a nejvýznamějších událostí Barlaamova života jsou analyzovány jeho spisy ze všech fází jeho unionistického úsilí. Cílem je prezentovat jejich základní myšlenky, kvality a nedostatky a ukázat hlavní příčiny konečného neúspěchu jeho úsilí přispět k dosažení církevní unie. Kromě toho bude v práci věnována pozornost vnitřnímu vývoji Barlaamovy osobnosti a na základě předchozích poznatků o jeho životních zkušenostech a analyzované unionistické tvorby budou hledány nejdůležitější příčiny jeho konverze k římské církvi. Klíčová slova: Barlaam - Církevní unie - Byzanc - Velké schizma - Filioque - Ekumenizmus
Abstract v angličtině:
Abstract The following bachelor thesis Barlaam of Calabria and the efforts towards rapprochement of the East and the West in the 14th century pursues the work of Barlaam, which deals with the contemporary attempts to reunite the eastern and the western church. On the background of the development of mutual relationship between both churches since the Great eastern schism up to the beginning of Barlaam’s activity and the most important events of Barlaam’s life, his writings from every phase of his unionist efforts are being analyzed in this thesis. The aim of the thesis is to present the basic ideas behind his writings, discuss their qualities and drawbacks and to show the main reasons for his failure to contribute to achievement of a church union. Attention will also be focused on the development of Barlaams personality. Based on the knowledge of his life and the analyzed unionist writings of his there will be attempts to seek the main causes of Barlaam's conversion to the Roman church. Key words: Barlaam - Church union - Byzantium - Great schism - Filioque - Ecumenism
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Pavel Tříska 1.05 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Pavel Tříska 106 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Pavel Tříska 74 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. ThLic. Drahomír Suchánek, Th.D., Ph.D. 129 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Dana Picková, CSc. 112 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Eduard Kubů, CSc. 152 kB