velikost textu

Metody sociální práce u rodin s dítětem v terminálním stádiu nemoci

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Metody sociální práce u rodin s dítětem v terminálním stádiu nemoci
Název v angličtině:
Methods of Social Work in Families with a Child in the Terminal Phase of a Disease
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Denisa Korešová
Vedoucí:
Mgr. Sylvie Stretti
Oponent:
Mgr. Tereza Cimrmannová
Id práce:
190440
Fakulta:
Husitská teologická fakulta (HTF)
Pracoviště:
HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Program studia:
Sociální práce (N7508)
Obor studia:
Sociální a charitativní práce (SACH)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
29. 1. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
metody sociální práce, případová práce, práce s rodinou, terminální stádium nemoci, smrt, umírání, truchlení, krize, paliativní péče, hospic, multidisciplinarita
Klíčová slova v angličtině:
Methods of social work, Case study, work with family, terminal stage of illness, death, dying, mourning, crisis, palliative care, hospice, multidisciplinarity
Abstrakt:
Anotace Cílem diplomové práce „Metody sociální práce u rodin s dítětem v terminálním stádiu nemoci“ je odpovědět na základní výzkumnou otázku, která zní: „Jak sociální pracovníci ve vybraných pražských organizacích, které se zaměřují na dětskou paliativní péči, vnímají aplikaci metod sociální práce s dětským klientem v terminálním stádiu nemoci?“ Dílčím cílem této práce je provedení deskripce současného stavu dětské paliativní péče v České republice. Účelem diplomové práce není zmapovat všechny metody sociální práce, které by mohly být v praxi využity, ale zaznamenat vážnost, aktuálnost problematiky a poukázat na rozdílné vnímání dané situace.
Abstract v angličtině:
Annotation: The aim of the thesis " Methods of Social Work in Families with a Child in the Terminal Phase of a Disease" is to answer the basic research question, which reads: "How do the social workers of selected Prague organizations focusing on child palliative care perceive the application of methods of social work with child clients in the terminal stage of the disease? " A partial aim of this thesis is to describe the current state of child palliative care in the Czech Republic. The purpose of this diploma thesis is not to map all the methods of social work that could be used in practice, but to note the seriousness, the topicality of the problems and to point out the different perception of the given situation.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Denisa Korešová 925 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Denisa Korešová 95 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Denisa Korešová 5 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Sylvie Stretti 764 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Tereza Cimrmannová 226 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby ThDr. Kamila Veverková, Th.D. 152 kB