velikost textu

Adaptace (vybraných) anglicismů ve španělštině

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Adaptace (vybraných) anglicismů ve španělštině
Název v angličtině:
Selected Anglicisms in Spanish
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Stanislav Brož
Vedoucí:
doc. PhDr. Petr Čermák, Ph.D.
Oponent:
Mgr. et Mgr. Zuzana Krinková, Ph.D., Ph.D.
Id práce:
190420
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav románských studií (21-URS)
Program studia:
Filologie (B7310)
Obor studia:
Hispanistika (HP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
6. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
španělština|angličtina|anglicismy|morfologie|ortografie|adaptace|asimilace|korpus|fonologie
Klíčová slova v angličtině:
Spanish|English|anglicisms|morphology|orthography|adaptation|assimilation|corpus|phonology
Abstrakt:
Abstrakt Tato bakalářská práce se věnuje adaptaci anglicismů ve španělštině. Skládá se z teoretické části, která se zabývá anglicismy obecně a asimilačními procesy, ke kterým dochází při jejich začleňování do španělštiny, a z části praktické, která obsahuje korpusovou analýzu variant vybraných anglicismů, rozdělených do skupin dle zakončení. Poslední kapitola zobecňuje výsledky analýzy a popisuje současný stav užívání původních a asimilovaných variant slov. Hlavním cílem práce bylo obecně zmapovat proces adaptace anglicismu a následně výskyt variant zvolených zástupců. Dle výsledků analýzy lze říci, že téměř vždy se užívá více variant, převažující varianta závisí na konkrétním slově.
Abstract v angličtině:
Abstract This bachelor thesis deals with the adaptation of Anglicisms in Spanish. It consists of a theoretical part dealing with Anglicisms in general and assimilation processes that occur during their incorporation into Spanish, and of a practical part which contains a corpus analysis of variants of selected Anglicisms, divided into groups according to the termination. The last chapter generalizes the results of the analysis and describes the current state of usage of the original and assimilated variants of the words. The main aim of the work was to generally map the process of adaptation of Anglicism and consequently the occurrence of variants of selected representatives. According to the results of the analysis, it can be said that almost every Anglicism is used in more forms, the predominant one depends on the particular word.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Stanislav Brož 1.11 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Stanislav Brož 117 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Stanislav Brož 115 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Petr Čermák, Ph.D. 762 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. et Mgr. Zuzana Krinková, Ph.D., Ph.D. 322 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 152 kB