velikost textu

Magneto-optická charakterizace spintronických materiálů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Magneto-optická charakterizace spintronických materiálů
Název v angličtině:
Magneto-optical characterization of spintronic materials
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Vladislav Wohlrath
Vedoucí:
doc. RNDr. Petr Němec, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Kamil Olejník, Ph.D.
Id práce:
190409
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO)
Program studia:
Fyzika (B1701)
Obor studia:
Obecná fyzika (FOF)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
26. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
magneto-optika, magnetický lineární dichroismus, Voigtův jev, GaMnAs, spintronika
Klíčová slova v angličtině:
magneto-optics, magnetic linear dichroism, Voigt effect, GaMnAs, spintronics
Abstrakt:
Tato práce se zabývá magnetooptickými měřeními za použití nově postaveného prototypu dvoudimenzionálního elektromagnetu. V první fázi řešení práce bylo postaveno experimentální uspořádání pro magneto-optická měření, které umožňuje studovat Voigtův jev a magnetický lineární dichroismus. V druhé fázi bylo toto uspořádání otestováno pomocí měření hysterezních smyček ve vzorku feromagnetického polovodiče GaMnAs. V závěrečné fázi jsme vyzkoušeli nový typ magnetooptického měření, který plně využívá dvoudimenzionální kontroly směru generovaného magnetického pole v elektromagnetu.
Abstract v angličtině:
This work deals with magneto-optical measurements using a recently built prototype of a two- dimensional electromagnet. In the first stage, an experimental setup for magneto-optical measurements was constructed, which enables to study Voigt effect and magnetic linear dichroism. In the second stage, this setup was tested by measuring hysteresis loops in a sample of ferromagnetic semiconductor GaMnAs. In the final stage, we performed a new type of magneto- optical experiments, which fully exploits the two-dimensional control of the magnetic field generated in the electromagnet.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Vladislav Wohlrath 7.24 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Vladislav Wohlrath 27 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Vladislav Wohlrath 25 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Petr Němec, Ph.D. 97 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Kamil Olejník, Ph.D. 91 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Ivan Ošťádal, CSc. 153 kB