velikost textu

Synestézie grafémy-barvy a slova-barvy z kvalitativní perspektivy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Synestézie grafémy-barvy a slova-barvy z kvalitativní perspektivy
Název v angličtině:
Grapheme-colour and word-colour synaesthesia from a qualitative perspective
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Eliška Cutychová
Vedoucí:
Mgr. Jan Chromý, Ph.D.
Oponent:
doc. Mgr. Robert Adam, Ph.D.
Id práce:
190405
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Program studia:
Filologie (B7310)
Obor studia:
Český jazyk a literatura — Středoevropská studia (CL SE)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
4. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
synestézie|barva|grafém|krosmodalita|asociace
Klíčová slova v angličtině:
synaesthesia|colour|grapheme|cross-modality|associations
Abstrakt:
Abstrakt Práce má za cíl obohatit dosavadní výzkum synestézie, který je téměř výhradně založen experimentálně, a poskytnout podrobná kvalitativní data, na základě kterých bude možné formulovat nové hypotézy pro další zkoumání v této oblasti. Práce bude složena ze dvou vzájemně propojených částí. V první části bude shrnuta dosavadní literatura o synestézii grafémy–barvy a slova–barvy. Poznatky zjištěné v této části budou kontrastovány se zjištěními z druhé, výzkumné části. Data pro tuto část budou získávána formou polostrukturovaných rozhovorů s cca 15 českými synestetiky. Touto metodou budou získány detailní informace o povaze synestetických prožitků u jednotlivých mluvčích, které následně budou kontrastovány s poznatky založenými na dosavadní literatuře.
Abstract v angličtině:
Abstract The presented bachelor thesis aims to enrich the existing research on synaesthesia that is almost exclusively based experimentally. It focuses on providing detailed qualitative data on the basis of which new hypotheses for follow-up examination will be formulated. The thesis consists of two interconnected parts. In the first, theoretical part, previous papers on grapheme–colour and word–colour synaesthesia will be summarized. These will then be contrasted with the findings from the second, explorative part. The data will be acquired by using semistructured interviews with approximately 15 Czech synesthetes. Such method enables to get thorough information about the nature of their synesthetic experiences and to contrast them with the literature in a field.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Eliška Cutychová 1.65 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Eliška Cutychová 174 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Eliška Cutychová 171 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jan Chromý, Ph.D. 44 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Mgr. Robert Adam, Ph.D. 527 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 55 kB