velikost textu

Smysl vyučovacího předmětu přírodopis pro žáky druhého stupně a vliv moderních technologií na výuku přírodopisu na velkoměstské základní škole

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Smysl vyučovacího předmětu přírodopis pro žáky druhého stupně a vliv moderních technologií na výuku přírodopisu na velkoměstské základní škole
Název v angličtině:
The Purpose of the Subject of Biology for Lower Secondary School Pupils and the Influence of Modern Technologies on Teaching Science in Large City Comprehensive School
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Štěpánka Štiková
Vedoucí:
RNDr. Jan Řezníček, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Linda Němečková
Id práce:
190368
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - biologie (N BI)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
20. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
zakladni skola,technologie výuky,
Klíčová slova v angličtině:
lower secondary school,Czech Republic,modern technologies,teaching science
Abstrakt:
ABSTRAKT: Tato diplomová práce se zabývá postoji žáků druhého stupně velkoměstské základní školy k vyučovacímu předmětu přírodopis. V rámci pedagogického experimentu žáci vyplňovali dotazník zaměřující se na zjištění míry jejich zájmu o tento předmět. Jako výzkumný nástroj byl použit dotazník s pětistupňovými škálovanými položkami Likertova typu, který byl administrován 239 žákům základní školy. Dotazníky byly rozděleny na šest položek: Význam přírodopisu, Náročnost přírodopisu, Zájem o přírodopis, Přírodopis v praxi, Spokojenost s přístupem učitele a Zajímavé pomůcky v hodinách přírodopisu. Empirický výzkum se zaměřuje na mapování vlivu moderních technologií na výuku přírodopisu. Výzkumným designem je případová studie školy, která analyzuje data za použití otevřeného a selektivního kódování. Výsledky dotazovaného šetření ukázaly, že vyučovací předmět přírodopis patří spíše k oblíbeným předmětům. Z informací zjištěných výzkumem vyplývá, že učitelé v hodinách přírodopisu používají tablety zejména dvěma způsoby. Využívání aplikací, které jsou používány k opakování a procvičování učiva a vyhledávání informací a následné práce s nimi. Všichni respondenti vidí používání tabletů ve výuce přírodopisu jako aktivizační nástroj. Negativní stránky dotazovaní učitelé spatřují ve špatném připojení na internet.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT: The diploma thesis is focused on lower secondary school pupil attitudes toward biology as a school subject and describes the development of our own measurement tool. The teaching experiment, pupils filled out a questionnaire focusing on fading the extent of thein interest in this subject. A questionnaire with 5-point Likert type items was used a research tool. The sample size contained 239 elementary school pupils. Questionnaires were divided into six cetegories: The relevance of biology, Difficulty of biology, Interest in biology, Practical biology, Satisfaction with regard to teacher´s attitude and Modern technology in biology lessons. The empirical research focuses in mapping the influence of modern technologies on teaching biology. The research design was based on the case study of the lower secondary school gathered data was processed and by means of open and selective coding data analysis method. The results of the surwey showed that the subject is biology rather popular subject. The research also showed that science teachers use tablets in lessons in two ways. First, they use applications that are applied to repeat and practice the curriculum. Second, tablets allow information retrieval and subsequent work with them. All respondents see the use of tablets in science teaching as an activation tool. The negative aspects of the interviewed teachers see in a bad Internet connection.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Štěpánka Štiková 2.75 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Štěpánka Štiková 1014 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Štěpánka Štiková 322 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Štěpánka Štiková 322 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Jan Řezníček, Ph.D. 247 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Linda Němečková 217 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Lubomír Hanel, CSc. 154 kB