text size

Můj vesmír, tvůj vesmír, náš vesmír: sebereflexe ve výtvarné výchově

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Můj vesmír, tvůj vesmír, náš vesmír: sebereflexe ve výtvarné výchově
Titile (in english):
My cosmos, your cosmos, our universe: self-reflection in art lessons
Type:
Diploma thesis
Author:
Mgr. Anna Rebcová
Supervisor:
Mgr. Magdalena Novotná, Ph.D.
Opponent:
doc. PhDr. Marie Fulková, Ph.D.
Consultant:
MgA. Jan Pfeiffer
Thesis Id:
190360
Faculty:
Faculty of Education (PedF)
Department:
Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Study programm:
Teacher Training for Primary Schools (M7503)
Study branch:
Teacher Training for Primary Schools (I.ST)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
21/05/2018
Defence result:
Excellent
Language:
Czech
Keywords (in czech):
Artografický výzkum, komunikace, konceptuální umění, metafora, osobnostní rozvoj, portfolio, profesní identita, reflexe, sebereflexe, umění spolupráce
Keywords:
„Art” of cooperation, Artographic research, communication, Conceptual Art, metaphor, personality development, portfolio, professional identity, reflection, self-reflection
Abstract (in czech):
Abstrakt Předběžná náplň práce: Profesní identita studentky učitelství ve spojení s  osobnostním rozvojem jsou ústředními tématy diplomové práce. Autorka je zpracuje pomocí autorského projektu nazvaného „Můj vesmír, tvůj vesmír, náš vesmír”, v němž pomocí artografického výzkumu reflektuje sama sebe a svoje vztahy s blízkými lidmi, kteří ji obklopují a ovlivňují, mimo jiné také na cestě k učitelství. Vesmír je pro ni úzce spjat s časoprostorem, ale hlavně s těmi dalšími metaforickými vesmíry lidí kolem. Další vliv vidí v osudu, který by mohl charakterizovat samotnou realizaci souboru jednotlivých vesmírů, které pro ni stále větší varietou tvoří ten společný autentický, svébytný vesmír, ve kterém vidí smysl. Východiskem pro autorskou tvorbu a její interpretaci bude konceptuální umění, vizuální antropologie a vizuální kultura s důrazem na autenticitu (umělecké) výpovědi ve vztahu k jeho/její pozici v sociálním poli a dále současné kolaborativní umění. V teoretické části se autorka zaměří na to, jakou úlohu může hrát zpracování uměleckého portfolia v profesní přípravě učitele primární školy. Pomocí vybraných reflektivních technik a postupů formuluje odpovědi na otázku v čem a jak přispívá zpracování portfolia k rozvoji reflektivních dovedností učitele výtvarné výchovy a  jejich žáků. Pedagogickým kontextem je pojem reflektivního praktika. V rámci artografického přístupu interpretovaná zjištění transformuje do výtvarného projektu, který realizuje v prostředí ZŠ.
Abstract:
Abstract Preliminary work: Student’s professional identity focused on Primary Education in conjunction with  personality development are the main topic of the thesis. The author would processed through authors’ work called „My Cosmos, Your Cosmos, Our Universe” where  she would utilise such methods of the Artographic investigation, by which she would reflect herself, her relationships with people that surround her, among other things it has influence on herself as well as on her path to teaching. In her opinion, the cosmos (or the universe) is closely related to space-time, but mainly to those other metaphorical universes of people around. Another influence could be seen in a fate that could  characterise the actual realisation of a set of individual universes itself, which for  its  ever increasing variety is the same authentic, autonomous universe in which she could see the main purpose. The basis for the creative work and its interpretation would  be Conceptual Art, Visual Anthropology and Visual Culture with an emphasis on  authenticity (artistic) testimony in relation to his / her position in the social field and contemporary collaborative art. In the theoretical part, the author will be focused on the played role by the processing of artistic portfolios in the professional preparation of a primary school teacher. Using selected reflective techniques and procedures, she would formulate answers to the question of how and how could portfolios contribute to  developing the  reflective skills of an Art teacher. The educational context is the notion of reflective practice. As part of the artistic approach, the  interpretations of the findings are  transformed into an Art project, which is realised in the elementary school environment.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Anna Rebcová 3.48 MB
Download Attachment to the thesis Mgr. Anna Rebcová 182 kB
Download Abstract in czech Mgr. Anna Rebcová 36 kB
Download Abstract in english Mgr. Anna Rebcová 29 kB
Download Supervisor's review Mgr. Magdalena Novotná, Ph.D. 348 kB
Download Opponent's review doc. PhDr. Marie Fulková, Ph.D. 228 kB
Download Defence's report Mgr. Magdalena Novotná, Ph.D. 152 kB