velikost textu

Trestní odpovědnost právnických osob ve zdravotnictví

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Trestní odpovědnost právnických osob ve zdravotnictví
Název v angličtině:
Criminal Liability of Legal Entities in Healthcare
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Pavla Janatová
Vedoucí:
JUDr. Rudolf Vokoun, CSc.
Oponent:
JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D.
Id práce:
190351
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
5. 3. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Trestní odpovědnost; Právnická osoba; Poskytovatel zdravotních služeb.
Klíčová slova v angličtině:
Criminal liability; Legal Entity; Healthcare Provider.
Abstrakt:
Abstrakt Tato diplomová práce se zaměřuje na vymezení trestní odpovědnosti poskytovatelů zdravotních služeb a odpovídá na otázku, v jakých případech a za jakých podmínek může být trestní odpovědnost vůči poskytovatelům zdravotních služeb uplatňována. Diplomová práce je členěna do devíti kapitol. První kapitola se zabývá právnickou osobou, zejména jejím vznikem a deifinicí v českém právním řádu. Ve druhé kapitole se věnuji základním pojmům zdravotnického práva, které souvisí s předmětem této diplomové práce, jsou jimi zdravotní služby, zdravotní péče, péče o zdraví, poskytovatel zdravotních služeb a pacient. V rámci třetí kapitoli vymezuji základní druhy právní odpovědnosti ve zdravotnictví obecně, přičemž zde v rámci podkapitoli analyzuji institut informovaného souhlasu, jehož získání je dle mého názoru důležitým aspektem při vymezování právní odpovědnosti ve zdravotnictví. Dále se již ve čtvrté kapitole zaměřuji konkrétně na odpovědnost trestní, kterou nejdříve vymezuji jako takovou, včetně jednotlivých předmětných okolností vylučujících protiprávnost, následně se již věnuji trestní odpovědnosti právnické osoby a její možné trestné činnosti ve vztahu k poskytování zdravotních služeb. Analyzuji zde i postupy lege artis a vitium artis, bez kterých by se trestní odpovědnost neobešla. Pátá kapitola pojednává o trestech a ochranných opatření, které právnickým osobám hrozí, páchají-li trestnou činnost. Poté se v šesté kapitole věnuji problematickým aspektům znaleckých posudků. Compliance programy rozebírám v kapitole sedmé, jakožto jednu z možných činností právnické osoby směřující k jejímu vyvinění. V kapitole osmé nastinuji právní úpravu trestní odpovědnosti právnických osob ve vybraných zemích, a to konkrétně v Rakouské republice, Spojeném království Velké Británie a Severního Irska, a Švýcarské konfederace. V rámci kapitoli deváté analyzuji vybranou judikaturu, jako první zmiňuji případ vyoperování opačné ledviny v Nemocnici Hradec Králové, u kterého by v případě, že by se tento případ stal za aktuální právní úpravy, byla nepochybně vyvozena i trestní odpovědnost Nemocnice Hradec Králově. Na dalším případu Nemocnice na Homolce poukazuji na stále ještě jeden z nejčastějších druhů trestné činnosti v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb, a to majetkovou trestnou činnost.
Abstract v angličtině:
Abstract The aim of the diploma thesis is to define presumptions of the criminal liability of healthcare providers and answer the question in which circumstances and under what conditions can healthcare providers can be criminal liable. The diploma thesis is divided into nine chapters. The first chapter deals with legal entities, particularly their history and definition in Czech legal order. In second chapter I envisage with the basic medical law terms importing in relation with the subject of the diploma thesis, especially I mentioned health related services, healthcare, services to promote and maintain health, healthcare provider and patient. In the third chapter I define in general the fundamental types of legal liability in the health care sector and in the subchapter I analyse the institute of the informed consent, which is in my opinion an important aspect in defining legal liability in healthcare. Further in the fourth chapter I focus specifically on criminal liability, which I first define as such, including the individual circumstances that exclude unlawfulness, then I deal with the criminal liability of legal entity and its possible criminal conduct in relation with the provision of healthcare. I also analyze the terms of lege artis and vitium artis procedure, which are usually the necessary precondition for the application of criminal liability. The fifth chapter concerns with punishments and protective measures that may threaten to legal entities if they commit crime. Then, in the sixth chapter I deal with problematic aspects of expert opinions. Compliance programs are analysed in chapter seven, as one of the potential conduct of legal entities leading to exoneration. Chapter eight provides the legal regulation of criminal liability of legal entities in selected countries, particularly the Republic of Austria, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Swiss Confederation. In the chapter nine I analyse selected case law, firstly I mentioned the case of exploitation of the wrong kidney in the hospital in Hradec Králové, which would undoubtedly resulted also in the criminal responsibility of the hospital if it happened in current legal situation. In the other case of Homolka hospital I point out tone of the most common type of crime related with the provision of healthcare, namely property crimes.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Pavla Janatová 1.13 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Pavla Janatová 290 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Pavla Janatová 282 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Rudolf Vokoun, CSc. 211 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D. 507 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D. 152 kB