velikost textu

Trestní odpovědnost právnických osob a compliance program

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Trestní odpovědnost právnických osob a compliance program
Název v angličtině:
Criminal Liability of Legal Entities and Compliance Program
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Richard Bureš
Vedoucí:
JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Katarína Tejnská, Ph.D.
Id práce:
190345
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
31. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
trestní odpovědnost, trestní právo, právnická osoba, ZTOPO,compliance program
Klíčová slova v angličtině:
criminal liability, criminal law, legal entity, ZTOPO, compliance program
Abstrakt:
Abstrakt Autor této práce se zabývá problematikou trestní odpovědnosti právnických osob a zaměřuje se především na analýzu nejdůležitějších hmotněprávních ustanovení zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim (dále jen ZTOPO), který vstoupil v účinnost dne 1. 1. 2012. I po šesti letech, kdy je tento zákon učinný, se jedná o stále diskutované a aktuální téma. Tuto skutečnost dokládá fakt, že zákon prošel od data své účinnosti celkem devíti novelizacemi. Tato práce si klade za cíl podat ucelený stručný pohled na problematiku trestní odpovědnosti právnických osob a zároveň se snaží zachytit nejdůležitější změny, ke kterým díky novelizacím došlo. Diplomová práce je rozdělená do pěti částí. V první se autor věnuje historickému vývoji trestní odpovědnosti právnických osob a zároveň je v této části zachycena i cesta k přijetí ZTOPO. Jádrem této práce je druhá a třetí část. V druhé autor analyzuje úpravu přičitatelnosti a samotnou konstrukci trestní odpovědnosti právnických osob v České republice. Součástí této části je i rozsah kriminalizace jednání právnických osob. Třetí část diplomové práce se zabývá možností vyvinění právnické osoby pomocí tzv. compliance programů. V práci jsou analyzována jednotlivá opatření, která mohou mít za následek exkulpaci právnické osoby a s tím související soudní judikatura. Ve čtvrté části autor analyzuje sankce, které mohou být právnickým osobám za spáchání trestného činu uloženy. Kromě četnosti ukládání jednotlivých sankcí tato část obsahuje i dosavadní relevantní soudní judikaturu a upozorňuje na chyby při ukládání jednotlivých sankcí. Poslední část diplomové práce se věnuje právní úpravě trestní odpovědnosti právnických osob ve Francii a její komparaci s českou právní úpravou. V návaznosti na to jsou obsahem práce i návrhy de lege ferenda.
Abstract v angličtině:
Abstrakt The author of this thesis discusses the subject of criminal liability of legal persons and focuses primarily on the analysis of the most important substantive provisions of the Act. No. 418/2011 coll., which describe criminal liability of legal entities and proceedings against them (hereinafter ZTOPO) and entered into force on 1st January 2012. This act is still well- discussed and current even after 6 years of being in force, which can be seen by the number of amendments done to it since it became effective. This thesis aims to offer a comprehensive overview of the issue of criminal liability of legal persons and at the same time tries to capture the most important changes that have been made due to these 9 amendments. The thesis is divided into five parts. In the first part, the author deals with the historical background of criminal liability of legal persons. This part also contains path to the adoption of ZTOPO. The second and the third parts are the core of this paper. In the second part, the author analyses the imputability and the structure of criminal liability of legal entities in the Czech Republic. One part of this section is dedicated to the scope of criminalization of legal entities. The third part of the thesis deals with the possibility of legal entity to be exculpated through the so- called compliance programs. The thesis analyses the individual measures that may result in the expulsion of legal entities and the related court case law. In the fourth part, the author analyses the sanctions that may be imposed upon legal person in the case of commitment of a criminal offense. In this section the frequency of imposing individual sanctions and relevant law cases and errors in the law procedures is being discussed. The last part of the master thesis deals with legal regulation of criminal liability of legal entities in France and its comparison with the Czech legislation. Part of this section is dedicated to the proposals de lege ferenda.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Richard Bureš 1.78 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Richard Bureš 202 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Richard Bureš 198 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D. 497 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Katarína Tejnská, Ph.D. 142 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby JUDr. Rudolf Vokoun, CSc. 152 kB