velikost textu

Algebraic approaches to elementary excitations in media with broken spatial or time-reversal symmetry

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Algebraic approaches to elementary excitations in media with broken spatial or time-reversal symmetry
Název v češtině:
Algebraické přístupy k elementárním excitacím v prostředích s narušenou invariancí vůči prostorové nebo časové inverzi
Typ:
Disertační práce
Autor:
Kay Condie Erb, B.Sc., M.Sc., Ph.D.
Školitel:
Ing. Jiří Hlinka, PhD.
Oponenti:
prof. Ing. Pavel Mokrý, Ph.D.
prof. Dr. Wilfried Schranz
Id práce:
190338
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. (32-FZUAV)
Program studia:
Fyzika (P1701)
Obor studia:
Fyzika kondenzovaných látek a materiálový výzkum (4F3)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
13. 12. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
symetrie krystalů, fázové přechody, časová inverze, chiralita
Klíčová slova v angličtině:
crystal symmetry, phase transitions, time-reversal symmetry, chirality
Abstrakt:
Název práce: Algebraické přístupy k elementárním excitacím v prostředích s narušenou invariancí vůči prostorové nebo časové inverzi Autor: Kay Condie Erb Ústav: Fyzikální ústav Akademie věd České republiky Školitel: Ing. Jiří Hlinka, Ph.D., Fyzikální ústav Akademie věd České republiky Abstrakt: Strukturní fázové přechody vykazující narušení makroskopické symetrie lze rozdělit do 212 nemagnetických druhů (species) podle vzájemné prostorové ori- entace bodových grup obou fází. Zařazení do daného druhu implikuje řadu uni- verzálních vlastností přechodu jako např. počet makroskopických doménových stavů nízkosymetrické fáze a jejich rozlišitelnost pomocí parametrů uspořádání. V této práci byla studována rozlišitelnost makroskopických doménových stavů pomocí všech parametrů uspořádání, které se transformují jako vektory nebo jako vektorům podobné veličiny, tzv. bidirectory. Pro řešení úlohy byl navržen počítačový algoritmus, který umožnil explicitní výpis výskytu všech vektorových a vektorům podobných parametrů uspořádání a to nejen pro 212 nemagnetických species, ale i pro všech 1602 magnetických species, která zahrnují také přechody mezi krystalografickými bodovými grupami šedými a dvoubarevnými. Ire- ducibilní reprezentace 122 magnetických krystalografických bodových grup, které se transformují jako vektory nebo vektorům podobné veličiny, byly navíc přímo vepsány do tabulek charakterů. Provedená systematická analýza ireducibilních reprezentací magnetických grup má za cíl usnadnit klasifikaci dlouhovlnných ele- mentárních excitací. V této práci byla použita pro identifikaci fázových přechodů připouštějících existenci tzv. skyrmionových fází. Klíčová slova: symetrie krystalů, fázové přechody, časová inverze, chiralita iii
Abstract v angličtině:
Title: Algebraic Approaches to Elementary Excitations in Media with Broken Spatial or Time-reversal Symmetry Author: Kay Condie Erb Institute: Institute of Physics of the Czech Academy of Sciences Supervisor: Ing. Jiří Hlinka, Ph.D., Institute of Physics of the Czech Academy of Sciences Abstract: Structural phase transitions with macroscopic symmetry breaking can be divided into 212 non-magnetic species according to the mutual spatial orien- tation of the point groups of both phases. Classification into the given species implies a set of universal transition properties such as the number of macroscopic domain states of the low-symmetry phase and their distinguishability by order parameter. In this work, the distinguishability of macroscopic domain states by all order pa- rameters which transform as vectors or vectorlike quantities (called bidirectors) was studied. For solving this task, a computer algorithm was designed which enabled an explicit listing of all vector and vectorlike order parameters, not only for the 212 non-magnetic species, but even for all 1602 magnetic species which includes transitions between crystallographic gray and bicolor point groups. In addition, irreducible representations of the 122 magnetic crystallographic point groups which transform as vectors or vectorlike quantities are given in charac- ter tables. The aim of this systematic analysis of irreducible representations of magnetic groups is to facilitate classification of long-wave elementary excitations. This work was used to identify phase transitions that allow the existence of so- called skyrmion phases. Keywords: crystal symmetry, phase transitions, time-reversal symmetry, chirality v
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Kay Condie Erb, B.Sc., M.Sc., Ph.D. 5.42 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Kay Condie Erb, B.Sc., M.Sc., Ph.D. 63 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Kay Condie Erb, B.Sc., M.Sc., Ph.D. 85 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Ing. Jiří Hlinka, PhD. 218 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Ing. Pavel Mokrý, Ph.D. 633 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Dr. Wilfried Schranz 179 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Helena Štěpánková, CSc. 156 kB