velikost textu

Přehled literatury o výživě v atletice (na příkladu sprinterů a běžců na střední a dlouhé tratě)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Přehled literatury o výživě v atletice (na příkladu sprinterů a běžců na střední a dlouhé tratě)
Název v angličtině:
Literature review on Athletics Nutrition
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Aneta Nová
Vedoucí:
PhDr. Aleš Kaplan, PhD.
Oponent:
RNDr. PaedDr. Pavel Červinka, Ph.D.
Id práce:
190317
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Atletika (51-600100)
Program studia:
Tělesná výchova a sport (B7401)
Obor studia:
Tělesná výchova a sport (TVS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
15. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Atletika, výživa, stravovací a pitný režim, běžecké disciplíny, sprinterské disciplíny
Klíčová slova v angličtině:
Athletics, nutrition, eating and drinking regime, running disciplines, sprinter disciplines
Abstrakt:
Abstrakt Název bakalářské práce Přehled literatury o výživě v atletice (na příkladu sprinterů a běžců na střední a dlouhé tratě) Zpracovala Aneta Nová Vedoucí bakalářské práce PhDr. Aleš Kaplan, Ph.D., MBA Cíle práce Cílem této bakalářské práce je pomocí literární rešerše provést přehled literatury o výživě v atletice se zvláštním důrazem na řešenou problematiku u atletů ve sprinterských a běžeckých disciplínách na střední a dlouhé tratě. Prostudováním a následným rozborem české i zahraniční odborné literatury jsem chtěla zjistit, jak je nahlíženo na stravovací a pitný režim pro výkon sprinterů a běžců v atletice. Klíčová slova Atletika, výživa, stravovací a pitný režim, stravování ve sportu, běžecké disciplíny, sprinterské disciplíny. Metodika Pro splnění cíle práce jsem využila metodu literární rešerše, kde jsem jak v českých, tak zahraničních literárních zdrojích vybírala kategorie, které souvisely s řešenou problematikou. Pro české odborné zdroje jsem vybrala následující kategorie: výživa běžců, výživa sprinterů, energetický režim v běžeckých disciplínách, energetický režim ve sprinterských disciplínách, vliv výživy na výkon v běžeckých disciplínách, vliv výživy na výkon ve sprinterských disciplínách, pitný režim v běžeckých disciplínách, pitný režim ve sprinterských disciplínách, veganství v atletice. Pro zahraniční zdroje jsem vybrala tyto kategorie: nutrition, nutrition in sport, nutrition for runners, vegan and vegetarian nutrition, energy regime in running disciplines. Výsledky Problematikou týkající se výživy atletů, kteří se zaměřují na sprinty, střední a dlouhé tratě, se v dnešní době zabývá mnoho autorů odborné literatury, ze které jsem čerpala. Čerpala jsem jak z odborných knih, které jsou uloženy v knihovně a ve studovně na UK FTVS, tak i z odborných článků jako např.: Pubmed, Scopus, Web of Science a Human Kinetics Journals. Ohledně energetického zajištění pro sprintery a běžce na střední a dlouhé tratě jsem převážně v odborné literatuře našla informace týkající se glykemického indexu. Dále jsem ohledně energetického krytí porovnávala vliv tuků, sacharidů a bílkovin před výkonem, během výkonu a po výkonu. Zvláště jsem toto porovnání ohledně energetického krytí jednotlivě zaměřila na sprintery a běžce na střední a dlouhé tratě. Jednoznačný klíčový rozdíl ve výkonu u běžců, co se sacharidů týká, je v délce jejich působení. Na základě studia literatury vyšlo najevo, že rychlé sacharidy s vysokým glykemickým indexem jsou vhodné spíše pro sprintery a pomalu vstřebávající se sacharidy jsou vhodné jak pro sprintery, tak pro běžce na střední a dlouhé tratě. Nejvíce se problematikou o energetickém krytí zabývají tito autoři: Jeukendrup, (2014), Clark, (2007), Rowlands a kol. (2014), Moore; Midgley; Thurlow; Thomas; a McNaughton (2010). Pitný režim je nedílnou součástí pro správné fungování každého organismu. O pitném režimu zaměřeném pro nejlepší výkon běžců jsem nejvíce čerpala od autorů: Vilikus (2015), Rowlands (2014), Maughan (2006), Clark (2009) a Brazier (2007). Téměř všichni autoři se shodují v teorii o množství potřebných tekutin během dne v závislosti na tréninku. Odlišný názor mají pouze Fořt (2002) a Vilikus (2015) v tom, jaký druh tekutin pít nejčastěji. Jedná se o minerální vody a o iontové nápoje. Fořt (2002) doporučuje iontové nápoje na doplnění energie, kdežto Vilikus (2015) doporučuje spíše minerální čisté vody. Dále je u tekutin problematika týkající se umělých sladidel, především u sportovních nápojů. Umělá sladidla jsou velice nepříznivá pro organismus, toto tvrzení potvrdila studie Harpaze, Yeoho, Cecchiniho, Koona, Kushmaroa, Toka, Markse a Eltzova (2018) na základně provedeného výzkumu. U problematiky, která je zaměřena na veganskou a vegetariánskou stravu se vybraní autoři neshodují v zásadních otázkách týkající se vlivu této stravy na běžecký výkon. Autoři, jako například Fořt (2002), Clark (2009) a Melina et al. (2016) s alternativou týkající se veganské a vegetariánské stravy nesouhlasí, ale přiklání se spíše k vyváženému jídelníčku, který je pestrý a obsahuje mléčné i masné produkty. Obhajují to tím, že běžec potřebuje kvalitní bílkoviny především z živočišné stravy, a že rostlinná strava, jak pro běžce, tak ani pro ostatní sportovce, není vhodná v důsledku nízkého obsahu proteinu, vápníku a dalších potřebných látek. Naopak autoři: Boldt, Lechleitner, Wirnitzer, Leitzmann, Rosemann & Knechtle (2019), Fuhrman a Ferri (2010), Neal, Goldman, Loomis, Kahleova, Levin, Neabore a Batts, (2019) na základě výzkumů preferují pouze rostlinnou stravu, která je ve výsledku těchto studií pro lidský organismus optimálnější než živočišná, a pro běžce je přínosná především tím, že neucpává tepny a cévy, čímž má krev lepší průtok a rychleji se okysličuje. Potřebné látky pro organismus, které jsou podle autorů kritizující rostlinnou stravu pouze ve stravě živočišné, se dají podle autorů píšící o veganské a vegetariánské stravě plně nahradit stravou rostlinnou.
Abstract v angličtině:
Abstract Thema works Literature review of athletics nutrition (on case of sprinters, middle and long distance runners) Student Aneta Nová Supervisor PhDr. Aleš Kaplan, Ph.D., MBA Aims of work The aim of this thesis is to mention trends in nutrition of athletes in sprinter and running disciplines on middle and long tracks. Review was made by analyzation of Czech and foreign scientific literature. I wanted to find out how the eating and drinking regimes for the performance of sprinters and runners in athletics are described by various authors. Key words Athletics, nutrition, sport nutrition, eating and drinking regime, running disciplines, sprinter disciplines. Methodology To fulfill the aim of the thesis I used the method of literary research. I focused on Czech and foreign related literature sources. For searching Czech scientific sources I chose the following categories: runners nutrition, sprinter nutrition, energy regime in running disciplines, energy regime in sprinter disciplines, influence of nutrition on performance in running disciplines, influence of nutrition on performance in sprinter disciplines, drinking regime in running disciplines, drinking regime in sprinter disciplines, veganism in athletics. For searching foreign scientific sources I chose the following categories: nutrition, nutrition in sport, nutrition for runners, vegan and vegetarian nutrition, energy regime in running disciplines. Results In my bachelor thesis, I included studies focused on problems related to nutrition in sprinters and middle and long-distance runners. I used papers indexed in the electronic databases - PubMed, Scopus, and Web of Science and books from the library at the UK FTVS. A glycemic index and the influence of foods with different glycemic index were very frequently studied problems in the studies focused on athletes' performance. In addition to the issue of the glycemic index, I compared the differences in the metabolism of fats, carbohydrates and proteins before, during and after exercise. The glycemic index of carbohydrate played a dominant role in the runners' performance. Based on the study of literature, it seemed that the so-called "fast carbohydrates" with a high glycemic index were more suitable for sprinters and longer-absorbing carbohydrates were suitable for both sprinters as well as runners on middle and long-distance. The following authors deal most with the issue of energy cover: Jeukendrup, (2014), Clark, (2007), Rowlands et al. (2014) Moore; Midgley; Thurlow; Thomas; and McNaughton (2010). Fluid intake is an integral part of the proper functioning of each organism. Vilikus (2015), Rowlands (2014), Maughan (2006), Clark (2009) and Brazier (2007) mainly addressed a topic of the drinking regime and its influence on the performance of runners. Almost all the authors were in concordance with a theory about amount of fluid needs during the day depending on training or competition. Only Fořt (2002) and Vilikus (2015) had a different opinion on what kind of liquids athletes should drink most often. While Fořt (2002) recommended drinking ionic drinks to replenish energy, Vilikus (2015) recommended rather drinking mineral pure water. Furthermore, an issue of artificial sweeteners, especially in sports liquids, was important. Harpaz, Yeo, Cecchini, Koon, Kushmaro, Tok, Marks and Eltz (2018) concluded that artificial sweeteners are very unfavorable to athletes. On the issue of vegan and vegetarian diets, the authors did not match with fundamental questions about the impact of those kinds of diet on runners' performance. Authors such as Fort (2002), Clark (2009) and Melina et al. (2016) disagreed with the vegan and vegetarian diets; they rather preferred a well-balanced diet that included dairy and meat products. They argued that the runner needs high-quality proteins, mainly from meat, and that plant diet was not suitable for both runners and other athletes due to low protein, calcium and other necessary substances. On the contrary, Boldt, Lechleitner, Wirnitzer, Leitzmann, Rosemann & Knechtle (2019), Fuhrman and Ferri (2010), Neal, Goldman, Loomis, Kahle, Levin, Neabore and Batts, (2019) said that vegetarian or vegan diet were more optimal for the human body than standard diet with animal products. They stated that vegetarian or vegan diet was beneficial to runners, because it did not clog arteries and blood vessels, which made a better blood flow and oxygenation faster. According to them, athletes might fully replace the necessary substances for the organism, which they were not able to gain from the plant diet, by different ways.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Aneta Nová 793 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Aneta Nová 107 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Aneta Nová 73 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Aleš Kaplan, PhD. 261 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. PaedDr. Pavel Červinka, Ph.D. 642 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Jan Feher 152 kB