velikost textu

Posttraumatická stresová porucha v souvislosti s porodem – rizikové faktory a diagnostika

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Posttraumatická stresová porucha v souvislosti s porodem – rizikové faktory a diagnostika
Název v angličtině:
Post-traumatic stress disorder related to the childbirth: risk factors and diagnostics
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Karolína Ženíšková
Vedoucí:
Mgr. Lea Takács
Oponent:
PhDr. Mgr. Markéta Niederlová, Ph.D.
Id práce:
190315
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (21-KPS)
Program studia:
Psychologie (N7701)
Obor studia:
Psychologie (PSG)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
2. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Informace o neveřejnosti:
Zveřejnění přílohy práce bylo odloženo do 1.9.2021
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Posttraumatická stresová porucha|porod|rizikové faktory|diagnostika
Klíčová slova v angličtině:
Posttraumatic stress disorder|childbirth|risk factors|diagnostics
Abstrakt:
Abstrakt Posttraumatickou stresovou poruchou v souvislosti s porodem trpí cca 4 % žen v obecné populaci a až 19 % v rizikové populaci. Mezi rizikové faktory patří zejména negativní porodní zkušenost a akutní porodnický stav. Výsledky studií však jsou, co se týče rizikových faktorů i prevalence poruchy, nejednotné, což souvisí zejména s nejednotným způsobem diagnostiky této poruchy. Ve výzkumech jsou používány různé nástroje pro měření PTSD, které se liší jak ve sledovaných symptomech, tak v pokrytí dalších diagnostických kritérií podle DSM. V novém vydání DSM-5 byla kritéria PTSD výrazně pozměněna a je tedy potřeba stávající nástroje revidovat. První část diplomové práce představuje koncept PTSD v souvislosti s porodem. Zaměřuje se zejména na rizikové faktory identifikované v dosavadních výzkumech a analyzuje nástroje, které jsou k měření PTSD v období po porodu využívány. Empirická část ověřuje psychometrické vlastnosti dosud nepublikovaného screeningového dotazníku Childbirth- Related PTSD Questionnaire v souboru 620 českých žen. Ověřuje faktorovou validitu škály, vnitřní konzistenci celkové škály i subškál vyplývajících z faktorové analýzy a kriteriální validitu nástroje. Na základě výsledků analýz lze konstatovat, že dotazník CR-PTSD-Q má slibné psychometrické vlastnosti. V dalším výzkumu bude třeba ověřit jeho prediktivní validitu pomocí klinického rozhovoru a určit cut-off klinicky závažné hladiny symptomů. Klíčová slova Posttraumatická stresová porucha, porod, rizikové faktory, diagnostika
Abstract v angličtině:
Abstract About 4 % women in general population and up to 19 % women in at-risk population suffer from PTSD related to childbirth. The main risk factors for postpartum PTSD are negative birth experience and obstetric emergencies. However, the findings about risk factors and prevalence rates vary across studies, which is mainly due to the inconsistency in the diagnostics of postpartum PTSD. Researchers use various PTSD measures that differ in the number and type of symptoms monitored and many of these measures do not cover all DSM criteria for PTSD. Furthermore, the PTSD diagnostic criteria have been significantly modified in the new DSM-5 and the existing instruments need to be revised. The first part of the thesis presents the concept of PTSD related to childbirth. Special attention is paid to the risk factors identified in previous research and to the analysis of PTSD diagnostic and screening measures used in the postpartum context. The aim of the second part of the thesis is to evaluate the psychometric properties of the unpublished Childbirth-Related PTSD Questionnaire on a sample of 620 Czech women. The factor validity of the scale, the internal consistency of the total scale and the subscales resulting from the factor analysis; and the criterion validity of the instrument are verified. With regard to the results of the analysis, we can assume that the Childbirth-Related PTSD Questionnaire has shown promising psychometric properties. Future research should verify its predictive validity using a clinical interview and determine the clinically relevant symptom-level cut-off. Keywords Posttraumatic stress disorder, childbirth, risk factors, diagnostics
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Karolína Ženíšková 1.33 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Karolína Ženíšková 1.04 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Karolína Ženíšková 92 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Karolína Ženíšková 90 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Lea Takács 210 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Mgr. Markéta Niederlová, Ph.D. 282 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D., DSc. 153 kB