velikost textu

Studium vlastností ultrakrátkých femtosekundových pulzů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Studium vlastností ultrakrátkých femtosekundových pulzů
Název v angličtině:
Study of properties of ultrashort femtosecond pulses
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Karol Hamráček
Vedoucí:
doc. RNDr. František Trojánek, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Miloslav Surýnek
Id práce:
190303
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO)
Program studia:
Fyzika (B1701)
Obor studia:
Obecná fyzika (FOF)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
25. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
femtosekundové pulzy, disperze, laser
Klíčová slova v angličtině:
femtosecond pulses, dispersion, laser
Abstrakt:
Název práce: Studium vlastností ultrakrátkých femtosekundovým pulzů Autor: Karol Hamráček Katedra (ústav): Katedra chemické fyziky a optiky Vedoucí diplomové práce: doc. RNDr. František Trojánek, Ph.D. Abstrakt: Už jako z názvu diplomové práce vyplývá ultrakrátké pulzy, které byly vytvářeny laserovým systémem Rainbow CEP4 PRO, mají délku přibližně 7 fs. To ale implikuje velmi široké spektrum těchto pulzů, které může být široké až 300nm. Právě kvůli tomu se bude ultrakrátkému puls po průchodu běžným disperním prostředím, jako je optická soustava sestávající z klasických optických elementech, prodlužovat, protože každá vlnová délka v spektru se bude šířit daným prostředím různě rychle a tudíž se vzájemně budou předjíždět, resp. budou vzájemně za sebou zaostávat. Naším cílem bude studovat tuto problematiku a zabývat se chováním ultrakrátkých pulzů v různých prostředích. Klíčová slova: ultrakrátky puls, UV oblast, druha harmonická vlna.
Abstract v angličtině:
Title: Study of the properties of ultra-short femtosecond pulses Author: Karol Hamráček Department: Department of chemical physics and optics Supervisor: doc. RNDr. František Trojánek, Ph.D. Abstract: Even as a bachelor thesis, the ultra-short pulses produced by the Rainbow CEP4 PRo laser system are about 7 fs long. This implies a very wide spectrum of these pulses, which can be up to 300 nm wide. This is why the ultrashort pulse will be lengthen by passing through a common dispersive medium such as the optical system of the classical optical elements, since each wavelength in the spectrum will propagate differently in the environment and will therefore overtake each other, resp. they will lag behind each other. Our aim will be to study this issue and to deal with the behavior of ultra-short pulses in different media. Keywords: ultra-short pulse, UV area, second harmonic wave 
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Karol Hamráček 1.97 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Karol Hamráček 151 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Karol Hamráček 64 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. František Trojánek, Ph.D. 168 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Miloslav Surýnek 194 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Ladislav Skrbek, DrSc. 152 kB