velikost textu

Manželské majetkové režimy v italském a českém právu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Manželské majetkové režimy v italském a českém právu
Název v angličtině:
Matrimonial property regimes in Italian and Czech law
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Eliška Ferencová
Oponenti:
doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc.
doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D.
Id práce:
190286
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
23. 10. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
manželské majetkové režimy, společné jmění, režim oddělených jmění
Klíčová slova v angličtině:
matrimonial property regimes, community of property, separation of property
Abstrakt:
Manželské majetkové režimy v italském a českém právu Shrnutí Tato diplomová práce se zabývá manželskými majetkovými režimy a jejich právní úpravou v italském codice civile a českém občanském zákoníku. Zvolené téma je velice důležité nejen z pohledu manželů a rodiny, ale i třetích osob, které s manžely právně jednají. Cílem této práce je analyzovat a porovnat právní úpravu manželských majetkových režimů v České republice a v Itálii. Tato práce je rozdělena na úvod, tři části dále členěné na jednotlivé kapitoly a závěr. První část je věnována právu italskému. Zabývá se základními východisky italského právního řádu a jednotlivými majetkovými režimy mezi manžely, jež jsou upraveny v codice civile. Věnuje se tedy zákonnému režimu společného jmění, jeho vzniku, součástem společného jmění (aktivům, odloženému společnému jmění a pasivům), výhradnímu majetku a též pojednává o pravidlech správy společného jmění, od kterých se manželé nemohou smluvně odchýlit. Následně se zabývá smluvenými režimy, tedy režimem oddělených jmění, jinými režimy založenými manželskou smlouvou a zvláštním institutem majetkového fondu. Posléze je proveden rozbor důvodů zániku společného jmění a jeho vypořádání. Druhá část práce pojednává o české právní úpravě manželských majetkových režimů v občanském zákoník. Zabývá se manželskými majetkovými režimy – zákonným režimem společného jmění, smluvenými režimy a režimem založeným rozhodnutím soudu, včetně pravidel správy těchto režimů. Nejprve postihuje zákonný režim a součásti společného jmění, výhradní majetek a též správu společného jmění v rámci zákonného režimu. Dále pojednává o smluveném režimu, který může spočívat v oddělených jměních manželů, vyhrazení vzniku společného jmění ke dni zániku manželství nebo v zúžení či rozšíření rozsahu společného jmění v zákonném režimu; a zabývá se též správou ve smluveném režimu. Také se věnuje režimu založenému rozhodnutím soudu a možným zásahům soudu do správy společného jmění. Následně pojednává o zániku společného jmění a jeho vypořádání. Třetí část této práce je věnována komparaci italského a českého právního řádu, poukazuje na některé shodné znaky zkoumaných právních úprav, ale zejména provádí rozbor nejvýraznějších odlišností a zabývá se pozitivními i negativními důsledky, které může přinášet zvolené řešení. Také obsahuje subjektivní hodnocení autorky textu a navrhovaná řešení de lege ferenda.
Abstract v angličtině:
Matrimonial property regimes in Italian and Czech law Resumé This master thesis deals with matrimonial property regimes under the Italian Civil Code and the Czech Civil Code. This issue is significant not only from the perspective of spouses and their families, but also important for everybody who makes contract with a spouse. The purpose of this thesis is to analyse and compare Italian and Czech provisions related to marital property regimes and to point out similarities and differences between them. This thesis consists of an introduction, three parts that are further divided into chapters and a conclusion. The first part is an analysis of Italian provisions. It deals with the fundamental principles of the Italian legal system and matrimonial property regimes as codified in the Codice civile. First of all, it examines statutory community of property, marital assets (marital property, deferred community of property and liabilities), personal property and also deals with mandatory rules of the management of marital assets. Then it deals with contractual regimes, namely the separation of property, the property fund and other marital and prenuptial agreements. Subsequently, it examines the termination of community of property and the division of marital assets. The second part concerns the Czech provisions related to matrimonial property regimes laid down by the Civil Code. Therefore, it examines the statutory community of property regime, contractual regimes and the property regime based on the court ruling, and also corresponding management of the marital assets. It analyses the statutory community of property, marital assets and personal property and also the management of marital assets under the statutory rules. Then it deals with contractual regimes, that is the separation of property regime, the regime under which the community of property is established upon the termination of marriage, as well as an expansion or reduction of the scope of the community of property. It also outlines the management of marital assets based on contract. Then it examines the regime based on court ruling and the management of marital assets. Subsequently, it discusses the termination of community of property and the division of marital assets. The third part is a comparison of both Italian and Czech Civil Code, that shows similarities in these regulations, but it is primarily an analysis of the most important differences. This part discusses the positive and negative aspects of enacted provisions in both countries. It also contains a subjective assessment of the Czech and Italian regulation and proposes solutions to be adopted by legislators in the future.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Eliška Ferencová 763 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Eliška Ferencová 53 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Eliška Ferencová 42 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc. 48 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D. 110 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 347 kB