velikost textu

Marketingová strategie sportovní akce Gigathlon Czech

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Marketingová strategie sportovní akce Gigathlon Czech
Název v angličtině:
Marketing strategy of the Gigathlon Czech sport event
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Markéta Klečková
Vedoucí:
Mgr. Josef Voráček
Oponent:
RNDr. Bohumír Štědroň, CSc.
Id práce:
190242
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Management (51-400110)
Program studia:
Tělesná výchova a sport (N7401)
Obor studia:
Management tělesné výchovy a sportu (MNG)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
15. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Gigathlon Czech, marketingová komunikace, cenová strategie, extrémní závody
Klíčová slova v angličtině:
Gigathlon Czech, marketing communication, pricing strategy, extreme races
Abstrakt:
Abstrakt Název: Marketingová strategie sportovní akce Gigathlon Czech Cíle: Hlavním cílem této diplomové práce je navrhnout marketingovou strategii, která by měla vést ke zvýšení počtu účastníků sportovní akce Gigathlon Czech. Součástí této marketingové strategie budou i jednotlivé prvky strategie komunikační a cenové, a to z pohledu tvorby výše ceny startovného. Metody: Při zpracování této práce bylo využito metod deskripce odborných zdrojů, analýzy a syntézy, komparace. Jako doplnění těchto metod bylo využito primárního a sekundárního sběru dat. Deskripce odborných zdrojů byla využita v kapitole Teoretická východiska. Dále bylo provedeno výzkumné pozorování, analýza švýcarského modelu, oblíbenosti sportu v České republice, analýza účastníků sportovní akce Gigathlon Czech, analýza návratnosti účastníků, konkurenčních závodů a SWOT analýza. Výsledky: Výsledkem této diplomové práce je marketingový plán, který byl sestaven pro aktuální ročník 2019 a obsahuje návrhy, které by se dále mohly aplikovat na ročníky 2020 a 2021. Je sestaven z hlavních a dílčích kroků. Hlavní kroky zahrnují úpravu konceptu ve formě rozšíření kategorií a úpravu výše startovného, tyto kroky se již podařilo aplikovat na nadcházející ročník akce. Dřívější určení lokality a vymezení cílové skupiny slouží jako podklad pro následující ročníky této akce. Mezi dílčí kroky patří myšlenka vytvoření tzv. série závodu prostřednictvím jednodenní zkrácené verze závodu pořádané v Praze a zařazení Jarního Gigathlonu. Dále doporučení pro využití ambasadorů této akce pro sestavení efektivnější komunikační strategie závodu. Klíčová slova: Gigathlon Czech, marketingová komunikace, cenová strategie, extrémní závody 7
Abstract v angličtině:
Abstract Title: Marketing strategy of the Gigathlon Czech sport event Objectives: The main aim of this diploma thesis is to propose a marketing strategy that should lead to the increase in the number of participants of sport event Gigathlon Czech. This marketing strategy contains the individual elements of the communication and price strategy, from the point of view of creating the starting fee. Methods: Methods of expert sources, analysis, synthesis and comparison were used in the research and completion of the project. Primary and secondary data collection was used as a complement to these methods. The description of the professional resources can be found in the chapter called Theoretical Basis. Further research was carried out, analysis of the Swiss model, popularity of sports in the Czech Republic, analysis of participants of the sporting event Gigathlon Czech, analysis of the return of participants, competitive competitions and SWOT analysis.. Results: The result of this diploma thesis is a marketing plan that was compiled for the current year 2019 and contains proposals that could be applied to the years 2020 and 2021. It is composed of the main and partial steps. The main steps include the modification of the concept in the form of category extension and rise of the starting fee; these steps have already been applied for the upcoming event. Determination of the location made in past and definition of the target group serve as background for the next years of this event. The sub-steps include the idea of creating a so-called race series through a one-day shortened version of the race held in Prague and the inclusion of the Spring Gigathlon. Another recommendation is to use the ambassadors of this event to build a more effective communication strategy of the race. Keywords: Gigathlon Czech, marketing communication, pricing strategy, extreme races 8
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Markéta Klečková 6.49 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Markéta Klečková 2.78 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Markéta Klečková 195 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Markéta Klečková 239 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Josef Voráček 424 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Bohumír Štědroň, CSc. 332 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Ing. Eva Čáslavová, CSc. 152 kB