velikost textu

Hodnocení výkonu v testech pohybové zdatnosti a základních motorických dovedností u mladých hráčů fotbalu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Hodnocení výkonu v testech pohybové zdatnosti a základních motorických dovedností u mladých hráčů fotbalu
Název v angličtině:
Evaluation of the performance in tests of physical fitness and fundamental motor skills in young football players
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Marek Šula
Vedoucí:
Mgr. Jakub Kokštejn, Ph.D.
Oponent:
Jaroslav Teplan
Id práce:
190229
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Sportovní hry (51-600300)
Program studia:
Tělesná výchova a sport (B7401)
Obor studia:
Tělesná výchova a sport (TVS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
2. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
tělesná zdatnost, pohybové dovednosti, mladší školní věk, TGMD-2, Unifittest (6-60)
Klíčová slova v angličtině:
physical fitness, motor skills, younger school age, TGMD-2, Unifittest (6-60)
Abstrakt:
Abstrakt Název: Hodnocení výkonu v testech pohybové zdatnosti a základních motorických dovedností u mladých hráčů fotbalu Autor: Marek Šula Vedoucí práce: Mgr. Jakub Kokštejn, Ph.D. Cíle: Zjistit aktuální výkon v testech pohybové zdatnosti a základních motorických dovedností u mladých hráčů fotbalu. Současně je cílem práce hodnotit vzájemný vztah mezi tělesnou zdatností a základními motorickými dovednostmi. Metody: Pro tuto práci byla použita výzkumná metoda pozorování – měření. Výzkumný soubor byl tvořen hráči věkové kategorie U8 a U9 z fotbalového klubu ABC Braník Praha (n=31; věk x= 7,6; σ=0,8). Úroveň základních pohybových dovedností byla zjištěna pomocí testu TGMD-2 (Test of Gross Motor Development) a úroveň pohybové zdatnosti byla zjištěna pomocí testové baterie Unifittest (6-60) Výsledky: U testu pohybové zdatnosti jsme zjistili, že 36% hráčů bylo průměrných, nad tuto hranici se dostalo 61% (32% nadprůměrných a 29% výrazně nadprůměrných) a podprůměrné byly pouze 3% testovaných. V testu hrubých motorických dovedností bylo zjištěno, že 74% hráčů bylo průměrných, 7% nadprůměrných a 19% podprůměrných. Dále bylo zjištěno, že výsledky mezi sebou mají velmi slabý vztah, neboť hodnota korelačního koeficientu je 0,14. Klíčová slova: tělesná zdatnost, pohybové dovednosti, mladší školní věk, TGMD-2, Unifittest (6-60)
Abstract v angličtině:
Abstract Title: Evaluation of the performance in tests of physical fitness and fundamental motor skills in young football players Author: Marek Šula Thesis supervisor: Mgr. Jakub Kokštejn, Ph.D. Objectives: To determine the current performance in tests of physical fitness and fundamental motor skills at young football players. At the same time, it is the aim to evaluate the relationship between physical fitness and basic motor skills. Methods: This research was used the method of observation – measurement. Research file was made up of players ages U8 and U9 from ABC Football Club Branik Prague (n = 31; age x = 7.6; σ = 0.8). The level of fundamental movement skills has been identified using the test TGMD-2 (Test of Gross Motor Development) and the level of physical fitness was determined by using the Unifittest test battery (6-60) Results: In the test of physical fitness, we found that 36% of players were average, above this level were 61% (32% above-average and 29% significantly above-average) and below average were only 3% of tested players. In the test of gross motor skills, it was found that 74% of players were average, 7% above-average and below-average were 19%. Furthermore, it was found that the results among themselves do not have any significant relationship, since the value of the correlation coefficient is 0,14. Key words: physical fitness, motor skills, younger school age, TGMD-2, Unifittest (6-60)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Marek Šula 1.84 MB
Stáhnout Příloha k práci Marek Šula 167 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Marek Šula 481 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Marek Šula 284 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jakub Kokštejn, Ph.D. 220 kB
Stáhnout Posudek oponenta Jaroslav Teplan 220 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Rostislav Vorálek, Ph.D. 153 kB
Stáhnout Errata Marek Šula 391 kB