velikost textu

Daňové aspekty svěřenského fondu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Daňové aspekty svěřenského fondu
Název v angličtině:
Tax aspects of trust fund
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Tereza Veverková
Vedoucí:
JUDr. Michael Kohajda, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Tomáš Sejkora, Ph.D.
Id práce:
190227
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
28. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
svěřenský fond, daně, daňová optimalizace, trust
Klíčová slova v angličtině:
trust fund, taxes, tax avoidance, trust
Abstrakt:
Abstrakt v češtině Cílem této práce je zasadit svěřenský fond do systému daňového práva a analýza této pozice z různých úhlů. Hlavním cílem je popsat, jak jsou svěřenské fondy a osoby s ním spojené zdaněni. Za účelem zasazení svěřenského do širšího kontextu se práce zabývá také daňovými aspekty anglického common law trustu, který slouží jako původní vzor institutům jako je svěřenský fond. Práce je proto rozdělená na dvě části – trust a svěřenský fond. V první kapitole je popsán historický vývoj institutu trustu a jak byl tento vývoj ovlivněn dobovou daňovou legislativou. Také jsou v první kapitole vysvětleny některé aspekty anglického práva, se zaměřením na vysvětlení rozdílů mezi právem common law a právem equity. Pochopení rozdílu mezi těmito dvěma paralelními systémy je nezbytné pro pochopení institutu anglického trustu. Druhá kapitola se zabývá převážně soukromoprávními aspekty trustu. Snaží se zodpovědět otázku, co to vůbec trust je, co jej tvoří a jak jej můžeme definovat. Dále ukazuje, jak je trust, a osoby s trustem úzce spojené, definován daňovou legislativou. V kapitole je také krátce zmíněna povinnost registrace trustu do nově vytvořeného registru trustů. Samotné zdanění trustu je rozebráno ve třetí kapitole. Jsou vysvětleny a od sebe rozlišeny různé typy trustu a různé modely zdanění trustu. Poté je konkrétně vysvětlen mechanismus zdanění trusteeho, beneficienta. Samostatné podkapitoly se věnují dědické dani a specifikům zdanění trustů v zájmu zakladatele. Poslední kapitola první části se krátce zamýšlí nad daňově optimalizační funkcí, která bývá trustu často přisuzována. Jsou popsány některé postupy, které využívali trustů jako nástroje pro výhodnějšího daňového režimu. Kapitola se také lehce dotkne tzv. offshorových trustů a vysvětlí, proč jejich funkce v daňovém plánování celosvětově slábne. Druhá část práce už se zabývá výhradně svěřenským fondem podle občanského zákoníku. Pátá kapitola je soukromoprávní, neboť je třeba vysvětlit základní pojmy, mechanismy a principy fungování svěřenského fondu. Čtenář se tedy mimo jiné dozví, jak může svěřenský fond založit, kdy svěřenský fond vzniká, jaké práva a povinnosti mají zakladatel, svěřenský správce a obmyšlený. V následující kapitole je už podrobně popsána právní úprava zdanění svěřenského fondu. Do detailu je rozebrána daňová subjektivita fondu podle různých daňových zákonů. Kapitola se také stručně dotýká povinnosti registrace ke správci daně a svěřenských fondů jako veřejných daňových poplatníků. Dále je vysvětlen daňový režim fondu ve vztahu k dani z příjmů, dani z přidané hodnoty a dani z nabytí nemovité věci. Předposlední kapitola zkoumá daňové povinnosti obmyšlených, kterým je z fondu plněno. V kapitole je reflektováno, že daň se vyměřuje jinými způsoby nejen podle toho, zda je plněno Abstrakt v češtině fyzické či právnické osobě, ale také zda je obmyšlenému vyplácen ze svěřenského fondu zisk nebo je mu plněno z majetku fondu. Poslední kapitola práce se snaží zodpovědět otázku, zda je výhodné využít svěřenský fond primárně za účelem daňové optimalizace. Za tímto účelem na modelové situaci zkoumá daňové zatížení hypotetických osob v případě, že vloží majetek do fondu, nechají si ho ve vlastnictví fyzické osoby, nebo tento majetek vloží jako vklad do založené korporace. Závěrem práce je konstatování, že úprava zdanění svěřenského fondu poměrně dobře reflektuje účel svěřenského fondu, tedy dlouhodobou a flexibilní správu majetku. Českou úpravu zdanění svěřenského fondu nelze dobře porovnávat s anglickou úpravou zdanění trustu, jelikož si každá země si vytvořila daňové zákony, které lépe odpovídají specifickým rysům daného institutu.
Abstract v angličtině:
The objective of this thesis is to place trust fund into the system of tax law and the analyse of this position from different angles. The main objective is to describe, how are trust funds and the persons connected with them, taxed. One of the aims of this thesis is to show trust funds within a broader context and therefore it describes the tax aspects of English common law trust as well. Common law trust can be considered as a role model for institute like the Czech trust fund. The thesis therefore consists of two parts – trust and trust fund. The first chapter describes historical development of trusts and illustrate how was this development influenced by then tax legislature. Also, this chapter explains some aspects of English law, with focus on difference between common law and equity. The grasp of the difference between these parallel systems is essential for the understanding of trust. The second chapter deals mainly with substantive aspects of trust. It strives to answer the question, what is trust and how can we definite it. It also shows, how the tax legislature defines trust and connected person for tax purposes. It is also briefly mentioned the duty of trust to register into newly established trust register. The third chapter deals with taxation of trust itself. Different types of trusts and different models of trust taxation are explained and distinguished. The specific mechanism of tax imposed on trustee and beneficiary is explained. Two subchapters are dedicated to inheritance tax and taxation of settlor interest trust. In the last chapter of the first part, the tax avoidance function, which is often connected with trusts, is discussed. Some of the methods which used trusts as tools for more advantageous tax regime are described. Also, the topic of offshore trusts is briefly mentioned, and it is explained why their function in tax planning is diminishing. The second part of the thesis is concerned exclusively with trust fund under Czech Civil code. The fifth chapter describes trust fund from the perspective of substantive law, because it is important to explain basic terminology and principles of operating the trust fund. Reader can learn, how to set up trust fund, at which moment is the trust fund created and what rights and duties the settlor, trustee and beneficiary have. In the next chapter, the legal frame of taxation of trust fund is described in detail. The ability of trust fund to be a taxable entity under various tax laws is thoroughly discussed. The duty to registrate to tax administrator and the topic of trust with charitable purpose is mentioned. Further, the income tax, value-added tax and tax on the acquisition of property in relation to trust fund is explained. The penultimate chapter explores the taxes imposed on beneficiaries, when they receive distribution from the trust fund. It is stressed out that the tax is different for distribution of income and distribution of capital. Also, the rules for taxation of legal and natural entities are different. Last chapter attempts to answer the question, whether it is profitable to use trust fund primarily for tax avoidance purposes. To find out, model situation is presented, which examines taxation of hypothetical persons in cases where the transfer their property to trust, to business corporation or when they keep the property themselves. The conclusion of the thesis is, that the laws on taxation of trust funds relatively well reflect the purpose of trusts funds, the long-term and flexible asset management. It is difficult to compare Czech tax laws with the English tax laws in relation to trust fund and trust, because each has originated in completely different legal jurisdiction and the national tax laws reflect these differences.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Tereza Veverková 1.44 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Tereza Veverková 89 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Tereza Veverková 57 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 562 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Tomáš Sejkora, Ph.D. 525 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. JUDr. Milan Bakeš, DrSc. 152 kB