velikost textu

Informační chování informačních pracovníků při zprostředkování informací medicínského charakteru

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Informační chování informačních pracovníků při zprostředkování informací medicínského charakteru
Název v angličtině:
Information behavior of information workers in the process of providing medical information
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Monika Müllerová
Vedoucí:
Mgr. Adéla Jarolímková, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Michal Novák
Id práce:
190200
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Program studia:
Informační studia a knihovnictví (N7201)
Obor studia:
Informační studia a knihovnictví (INSK)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
9. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
knihovny|sociální komunikace|komunikační bariéry|informační chování|informační pracovníci|medicínské informace
Klíčová slova v angličtině:
libraries|social comunication|barriers of communication|information behavior|information workers|medical information
Abstrakt:
Abstrakt Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku informačního chování při poskytování informací medicínského a zdravotnického charakteru. Výzkum klade důraz na zjišťování informačních bariér. Šetření bylo provedeno v těchto specializovaných pracovištích: Lékařské knihovně Nemocnice na Homolce, Národní lékařské knihovně, Vědecké lékařské knihovně Institutu klinické a experimentální medicíny, Středisku vědeckých informací Nemocnice na Bulovce a Oddělení vědeckých informací Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví. Respondenti řízených rozhovorů jsou vybraní informační specialisté s dlouholetými zkušenostmi v poskytování informací medicínského a zdravotnického charakteru. Diplomová práce představuje také základní teoretické pojmy oblasti informačního chování, které uvádí do souvislostí s tématem. Závěrečná část práce obsahuje zhodnocení výsledků vyplývajících ze sběru informací. Součástí jsou návrhy změn vedoucí ke zlepšení.
Abstract v angličtině:
Abstract This diploma thesis focuses on the problem of information behavior in the process of providing medical and health information. Research focuses on identifying information barriers. Research was implemented in several specialized workplaces: Homolka Hospital Library, National Medical Library, Institute for Clinical and Experimental Medicine: Scientific Medical Library, Institute for Postgraduate Medical Education: Department of Scientific Information and Bulovka Hospital Library. The following part is my own research listing the reference workstations and utilizing the information about the problem provided by the local employees. The information was gathered during monitored interviews. The thesis also introduces basic theoretical concepts of the area of information behavior, which are related to the topic. The final part is the evaluation of the results from the collection of information. The components are suggestions for changes to improve.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Monika Müllerová 2.15 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Monika Müllerová 529 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Monika Müllerová 104 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Monika Müllerová 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Adéla Jarolímková, Ph.D. 561 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Michal Novák 121 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Petr Voit, CSc. 152 kB