velikost textu

Measuring the Effect of the Timing of First Birth on Mothers' Wages in the Czech Republic

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Measuring the Effect of the Timing of First Birth on Mothers' Wages in the Czech Republic
Název v češtině:
Odhadování vlivu načasování prvního dítěte na dlouhodobé mzdy matek v České republice
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Magdalena Hummelová
Vedoucí:
Mgr. Barbara Pertold-Gebicka, M.A., Ph.D.
Oponent:
Mgr. Dominika Špolcová
Id práce:
190198
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Institut ekonomických studií (23-IES)
Program studia:
Ekonomické teorie (N6201)
Obor studia:
Ekonomie a finance (NEF)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
16. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (A)
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Načasování prvního dítěte, mzdy, matky, Česká republika
Klíčová slova v angličtině:
First birth timing, wages, mothers, Czech Republic
Abstrakt:
Measuring the Effect of the Timing of First Birth on Mothers’ Wages in the Czech Republic Magdalena Hummelová 31. prosince 2018 Abstrakt Tato práce se zabývá vlivem načasování prvního dítěte na dlouhodobé mzdy žen. Po vzoru studie publikované Herr (2016), odhadujeme vliv na mzdy pozorované v okénku 15 až 20 let od vstupu na trh práce pomocí načasování v podobě ženiny zkušenosti na trhu práce. Díky tomu můžeme vytvořit dva různé modely pro skupinu matek mající dítě při vstupu na trh práce and skupinu matek, které vstupují na trh práce bezdětné. Pro první skupinu není shledán žádný signifikantní efekt načasování dítěte na mzdu. Efekt pro druhou skupinu se liší v závislosti na partnerovi. Odložení prvního dítěte o 1 rok znamená pro ženu mající partnera jednoprocentní pokles ve mzdě. Tento překvapivý výsledek s největší pravděpodobností souvisí s českým trendem v dlouhých rodičovských dovolených. Efekt načasování pro ženy bez partnera je nesignifikatní, nicméně pozitivní. Při porovnávání výsledků pro ženy žijící v Praze a mimo Prahu, žádný signi- fikatní rozdíl v efektech není.
Abstract v angličtině:
Measuring the Effect of the Timing of First Birth on Mothers’ Wages in the Czech Republic Magdalena Hummelová December 31, 2018 Abstract This thesis investigates the effect of fertility timing on women’s long- run wages. Following the work of Herr (2016), by considering fertility timing in terms of labour market experience at the first birth, we study the effect on wages observed in the window 15 to 20 years after the labour market entry. This allows us to build different models for two groups of mothers: those entering the labour force with and without a child. We come to the conclusion that there is no effect of fertility timing for women entering the labour force already having a child. For women entering the labour force childless, the estimated postponement effect differs depending on whether they have an earning partner or not. If they do, there is clear cost of fertility delay by one more year (contrary to expectations) associated with a decrease in wages by 1%. This finding is very likely connected to a trend of lengthy parental leaves in the Czech Republic. If a woman does not have a partner, we observe an insignificant effect of first birth delay, yet positive. Comparing the results for women living in versus out of Prague, we see no significant difference in the effects.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Magdalena Hummelová 1.72 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Magdalena Hummelová 50 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Magdalena Hummelová 51 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Barbara Pertold-Gebicka, M.A., Ph.D. 226 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Dominika Špolcová 617 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc. 152 kB