velikost textu

Výběr knih pro děti podle učitelek mateřských škol

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Výběr knih pro děti podle učitelek mateřských škol
Název v angličtině:
A choice of books for children according to the kindergarden teachers
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Tereza Hejhalová
Vedoucí:
PhDr. Veronika Laufková
Oponent:
Mgr. Jolana Ronková, Ph.D.
Id práce:
190140
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání (41-UVRV)
Program studia:
Pedagogika (N7501)
Obor studia:
Pedagogika předškolního věku (N PPP)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
17. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
dětská literatura, nakladatelství, výběr dětských knih, učitelka mateřské školy, kvalitní dětské knihy, marketing
Klíčová slova v angličtině:
publishing house, choice of children literature, kindergarten teacher, the quality of children literature
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce je zaměřena na otázku, jakým způsobem a jaké knihy pedagogové mateřských škol vybírají pro předškolní děti, a na faktory, které tento výběr ovlivňují, včetně současných trendů (jako jsou levné knihy, sběratelské kampaně nebo interaktivní knihy). Teoretická část popisuje vývoj dítěte předškolního věku s ohledem na čtenářství, literární žánry a typy knih pro předškolní děti. Poukazuje také na nakladatelství, jež vydávají knihy pro děti, ocenění za kvalitní dětskou literaturu, a v neposlední řadě na média, která výběr knih ovlivňují. Je vysvětlena i důležitost podpory a rozvoje čtenářské pregramotnosti u předškolního dítěte. Cílem práce bylo popsat výběr dětské literatury u učitelek mateřských škol a zjistit faktory, které tento výběr knih ovlivňují. Po prostudování odborné literatury byl v praktické části vytvořen dotazník o 31 položkách pro učitele mateřských škol, který vyplnilo 129 respondentů. Celkem odpovídali na 14 hypotéz. Potvrdilo se, že vysokoškolsky vzdělané učitelky si vybírají knihy podle ocenění více než učitelky se středoškolským vzděláním. Za nejdůležitější vlastnost knihy považují učitelky z nabízených možností kvalitní text, od knih požadují zejména rozvoj představivosti a fantazie, což odpovídá i tomu, že nejvíce ve své práci preferují literární žánr pohádek. Knihy potom nejčastěji – kromě klasického předčítání – využívají pro práci s ilustracemi. Většina učitelek při výběru preferuje klasickou tištěnou knihu, e-knihy a interaktivní knihy jsou využívány minimálně. Dotazník ukázal, že více než polovina pedagogů pořizuje knihy pro děti do mateřské školy ve sběratelských kampaních a v obchodech typu „Levné knihy“ a jednoznačně převážila preference koupi v kamenných obchodech před e-shopy. Byla vyvrácena hypotéza, že mateřské školy v obci do 3000 obyvatel mají více knih pro předškolní děti než mateřské školy ve velkoměstě nad 500 000 obyvatel, i hypotéza, že při výběru knih pro děti předškolního věku učitelky z mateřských škol v obci pořizují knihy převážně do 300 Kč a učitelky z mateřských škol ve velkoměstě nad 301 Kč. Překvapivě se ukázalo, že učitelky starší 46 let si pro svou práci nevolí jen staré, osvědčené tituly, ale orientují se i na současném knižním trhu a nebojí se dětem nabízet nové tituly současných autorů. KLÍČOVÁ SLOVA čtenářská pregramotnost, dětská literatura, předškolní vzdělávání, mateřská škola, nakladatelství, média
Abstract v angličtině:
Abstract Diploma thesis focuses on the question of how kindergarten teachers choose books for preschool children, what kind of books and main factors which influence their choice, e.g. cheap books, collectors' campaigns or interactive books. The theoretical part describes the development of a preschool child with respect to the reading, literary genres and types of books suitable for preschool children. It also points out publishing houses that publish children's books, awards for high-quality children's literature, and, last but not least, the media which influence the selection of books. It also explains the importance of support and development of reading literacy for a pre-school child. The aim of this work was to describe the process of selection of children's literature by kindergarten teachers and to find out main factors influencing this selection. After studying the literature, a questionnaire on 31 items for kindergarten teachers was created in the practical part. It was filled in by 129 respondents. By evaluation of this questionnaire i answered 14 hypotheses. It has been confirmed that university-educated teachers choose awarded books more than teachers without university education. For the teachers the most important feature from the options offered is high-quality text of the book. They also expect that the books will develop the imagination, which is also the fact that they prefer the literary genre of fairy tales in their work. The second most often, except for reading itself, reason why to use books is work with illustrations. Most teachers prefer to use a classic printed book, e-books and interactive books are used in a minimum of cases. The questionnaire showed that more than half of the teachers buy books for children in kindergarten in collecting campaigns and in "cheap books" shops. These options clearly outweighed the preference of buying books in the classical shops or e-shops. The hypothesis that kindergartens in the cities with up to 3000 inhabitants have more books for pre-school children than kindergartens in the large cities with more than 500,000 inhabitants was not proofed. Also the hypothesis that respondents from kindergartens located in villages with less than to 3,000 inhabitants prefer books with a price of up to CZK 300 in comparison to the kindergartens in the large cities with more than 500,000 inhabitants which prefer more expensive books over CZK 301 was not proofed. Surprisingly, it turned out that teachers over the age of 46 do not only choose old, proven titles for their work, but they also focus on the current book market and they are not afraid to use new titles of contemporary authors. KEYWORDS reading literacy, children's literature, pre-school education, kindergarten, publishing house, media
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Tereza Hejhalová 9.06 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Tereza Hejhalová 54 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Tereza Hejhalová 88 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Veronika Laufková 126 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jolana Ronková, Ph.D. 368 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PaedDr. Soňa Koťátková, Ph.D. 154 kB