velikost textu

Problematika ukončení těhotenství

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Problematika ukončení těhotenství
Název v angličtině:
Issue of Abortion
Typ:
Diplomová práce
Autor:
MUDr. Mgr. Miroslav Váňa
Vedoucí:
Doc. PhDr. Libor Ovečka, Th.D.
Oponent:
ThLic. Petr Štica, Th.D.
Id práce:
190138
Fakulta:
Katolická teologická fakulta (KTF)
Pracoviště:
Katedra teologické etiky a spirituální teologie (do 2018) (26-KTE)
Program studia:
Humanitní studia (N6107)
Obor studia:
Aplikovaná etika (MAE)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
16. 1. 2018
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
umělé přerušení těhotenství, spontánní potrat, lékařsky indukovaný potrat, hranice viability plodu, role otce, zákon o zdravotních službách a pojetí otce, koncept lidské osoby
Klíčová slova v angličtině:
abortion, spontaneous abortion, medically induced abortion, fetal viability border, role of the father, the Health Services Act and the concept of the father, the concept of the human person
Abstrakt:
Anotace Diplomová práce si klade za úkol seznámit čtenáře s problematikou ukončení těhotenství a současně poukázat na rozdíl v pohledu teologických a biologických věd, jež se danou otázkou zabývají. Současně je nezbytné poučit čtenáře v nezbytné míře o základních embryologických a lékařských procesech umožňujících pochopit danou problematiku s ohledem na závažnost celé situace. Na jedné straně práce seznamuje čtenáře se základy legislativy vztahující se k danému tématu v kontextu historického legislativního vývoje, na druhé straně neopomíjí dnešní trendy. Nazírá na danou problematiku optikou různých křesťanských církví, ale i pohledem světových náboženských proudů. Poukazuje na negativní zdravotní dopady potratu a umělého přerušení těhotenství, zároveň ale předkládá základní informace o zabránění početí a rozlišení přípravků antikoncepčních a abortivních. Práce rovněž předkládá čtenáři názory jednotlivých církví, které se nějakým způsobem vyjadřují k problematice antikoncepce a intercepce. Autor diplomové práce se nad nimi kriticky zamýšlí a zve čtenáře k vlastní reflexi předkládané problematiky. Snaží se nastínit rozsáhlý okruh problémů v novém, širším a bohužel často opomíjeném světle, a sice z pohledu otce, který je častokrát během potratu naprosto opomíjen, ačkoliv se jedná o polovičního biologického dárce genetické informace nově vznikajícího lidského organismu. Z uvedeného důvodu se práce zaměřuje na možné výhody rozšíření vlivu otce na okolnosti úzce související s UPT a tím nutí čtenáře vidět danou problematiku komplexněji než pouze z tradičního pohledu matky, hnutí pro-life či pro-choice. Jedním z hlavních cílů, které si tak autor diplomové práce klade, spočívá právě v probuzení nové čtenářské reflexe, v poukázání na opomíjená hlediska dané problematiky, která překračují dosud jednostranný a mnohdy černobílý pohled na věc.
Abstract v angličtině:
Abstract This diploma thesis is aimed at problems of abortion and simultaneously of a different view of theological and biological sciences that deal with these problems. Concurrently, it is necessary to offer an essential outline of basic embryological and medical processes which enable understanding the given problem in view of importance of this situation. On the one hand the thesis presents legal essentials related to the topic in a historical legal context, on the other hand it does not exclude contemporary trends. It regards the given problems through a point of view of various Christian churches as well as world religious streams. It refers to negative health consequences of miscarriage and induced abortion but in the same time it presents basic information about contraception and differentiation of contraceptive and interceptive means. The thesis also presents opinions of individual churches that express their view of contraception or interception. The author of this thesis thinks critically over these thoughts and invites readers to create their own reflection of given problems. He tries to outline a wide range of these problems in the new, wider and often ignored point of view, that is of father´s view. A father is often totally ignored during an abortion though he is actually a half-donor of genetic information of a newly growing human being. For the mentioned reasons, the thesis is focused on possible advantages of widening the father´s influence on circumstances connected with closely with induced abortion and thus it offers a more complex view of the problem not only from the traditional mother´s point of view and pro-live or pro-choice movements. One of the main author´s targets id to awake a new reader´s reflection, to point out neglected views of given problems which overstep the so far one-sided and simplistic view.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce MUDr. Mgr. Miroslav Váňa 1.04 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce MUDr. Mgr. Miroslav Váňa 108 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky MUDr. Mgr. Miroslav Váňa 103 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Doc. PhDr. Libor Ovečka, Th.D. 564 kB
Stáhnout Posudek oponenta ThLic. Petr Štica, Th.D. 211 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. ThLic. Mgr. Karel Sládek, Th.D. 153 kB