text size

Trestné činy a jejich trestání podle platného kanonického práva ve světle trestního práva ČR

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Trestné činy a jejich trestání podle platného kanonického práva ve světle trestního práva ČR
Titile (in english):
Crimes and their punishment under the current canon law in light of the criminal law of the Czech Republic
Type:
Bachelor's thesis
Author:
Mgr. Bc. Viktor Mach
Supervisor:
JUDr. Jakub Kříž, Ph.D.
Opponent:
ICLic. PaedDr. Mgr. Marián Čačík
Thesis Id:
190074
Faculty:
Catholic Theological Faculty (KTF)
Department:
Department of Pastoral Theology and Law Sciences (26-KPAO)
Study programm:
Theology (B6141)
Study branch:
Theological education (NBT)
Degree granted:
Bc.
Defence date:
22/01/2020
Defence result:
Very good
Language:
Czech
Keywords (in czech):
trestné činy, tresty, kanonické právo, trestní právo
Keywords:
crimes, the punishment, the canon law, the criminal law
Abstract (in czech):
Název práce Trestné činy a jejich trestání podle platného kanonického práva ve světle trestního práva ČR Anotace Ve své bakalářské práci Trestné činy a jejich trestání podle platného kanonického práva ve světle trestního práva ČR bych se rád nejdříve zabýval stručným vývojem kanonického práva se zdůrazněním práva trestního, dále vymezením základních pojmů kanonického a sekulárního trestního práva a jejich vzájemným stručným srovnáním a v závěru pak srovnáním jednotlivých ustanovení kodexu kanonického práva a trestního zákoníku, která se zabývají trestnými činy duchovních proti šestému přikázání Desatera s nezletilou osobou. Klíčová slova trestné činy, tresty, kanonické právo, trestní právo
Abstract:
Title Crimes and their punishment under the current canon law in light of the criminal law of the Czech Republic Abstract In my Bachelor thesis Crimes and their punishment under the current canon law in light of the criminal law of the Czech Republic i would like to deal first with brief development of the canon law with emphasis on criminal law, further with a definition of basic terms of the canon and secular criminal law and their mutual brief comparison, and in the end with the comparison of individual provisions of the Code of the canon law and the Criminal Code which deals with crimes of clerics against the Sixth Commandment of Decalogue with minor under eighteen age. Keyword crimes, the punishment, the canon law, the criminal law.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Bc. Viktor Mach 676 kB
Download Abstract in czech Mgr. Bc. Viktor Mach 126 kB
Download Abstract in english Mgr. Bc. Viktor Mach 122 kB
Download Supervisor's review JUDr. Jakub Kříž, Ph.D. 114 kB
Download Opponent's review ICLic. PaedDr. Mgr. Marián Čačík 98 kB
Download Defence's report PhDr. Radek Tichý, Ph.D. S.L.L. 152 kB