velikost textu

Trestné činy a jejich trestání podle platného kanonického práva ve světle trestního práva ČR

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Trestné činy a jejich trestání podle platného kanonického práva ve světle trestního práva ČR
Název v angličtině:
Crimes and their punishment under the current canon law in light of the criminal law of the Czech Republic
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Bc. Viktor Mach
Vedoucí:
JUDr. Jakub Kříž, Ph.D.
Oponent:
ICLic. PaedDr. Mgr. Marián Čačík
Id práce:
190074
Fakulta:
Katolická teologická fakulta (KTF)
Pracoviště:
Katedra pastorálních oborů a právních věd (26-KPAO)
Program studia:
Teologie (B6141)
Obor studia:
Teologické nauky (NBT)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
22. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
trestné činy, tresty, kanonické právo, trestní právo
Klíčová slova v angličtině:
crimes, the punishment, the canon law, the criminal law
Abstrakt:
Název práce Trestné činy a jejich trestání podle platného kanonického práva ve světle trestního práva ČR Anotace Ve své bakalářské práci Trestné činy a jejich trestání podle platného kanonického práva ve světle trestního práva ČR bych se rád nejdříve zabýval stručným vývojem kanonického práva se zdůrazněním práva trestního, dále vymezením základních pojmů kanonického a sekulárního trestního práva a jejich vzájemným stručným srovnáním a v závěru pak srovnáním jednotlivých ustanovení kodexu kanonického práva a trestního zákoníku, která se zabývají trestnými činy duchovních proti šestému přikázání Desatera s nezletilou osobou. Klíčová slova trestné činy, tresty, kanonické právo, trestní právo
Abstract v angličtině:
Title Crimes and their punishment under the current canon law in light of the criminal law of the Czech Republic Abstract In my Bachelor thesis Crimes and their punishment under the current canon law in light of the criminal law of the Czech Republic i would like to deal first with brief development of the canon law with emphasis on criminal law, further with a definition of basic terms of the canon and secular criminal law and their mutual brief comparison, and in the end with the comparison of individual provisions of the Code of the canon law and the Criminal Code which deals with crimes of clerics against the Sixth Commandment of Decalogue with minor under eighteen age. Keyword crimes, the punishment, the canon law, the criminal law.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Bc. Viktor Mach 676 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Bc. Viktor Mach 126 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Bc. Viktor Mach 122 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Jakub Kříž, Ph.D. 114 kB
Stáhnout Posudek oponenta ICLic. PaedDr. Mgr. Marián Čačík 98 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Radek Tichý, Ph.D. S.L.L. 152 kB