velikost textu

Asistent pedagoga a jeho uplatnění v předškolním zařízení

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Asistent pedagoga a jeho uplatnění v předškolním zařízení
Název v angličtině:
Teaching assistant and his application in preschool
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Oldřiška Zemanová
Vedoucí:
Mgr. Irena Holemá, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Barbora Loudová Stralczynská
Id práce:
190055
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Program studia:
Pedagogika (N7501)
Obor studia:
Pedagogika předškolního věku (N PPP)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
28. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
asistent pedagoga, dítě se speciálně vzdělávacími potřebami, inkluzivní vzdělávání, kvalitativní metoda, kvantitativní metoda
Klíčová slova v angličtině:
teaching assistant, child with special educational needs, inclusive education, qualitative method, quantitative method
Abstrakt:
ABSTRAKT Diplomová práce s názvem „Asistent pedagoga a jeho uplatnění v předškolním zařízení“ pojednává o profesi asistenta pedagoga, jeho působení při edukaci nejen dětí se speciálně vzdělávacími potřebami, ale i dětí bez speciálně vzdělávacích potřeb a spolupráci asistenta pedagoga s ostatními pedagogy. Zabývá se tím, co vše by měl asistent dělat a souhrnem názorů a praktických zkušeností asistentů pedagoga. Práce je rozdělena na část teoretickou a empirickou. Teoretická část se skládá ze čtyř kapitol a výzkumná z jedné. První kapitola definuje pojem asistent pedagoga, druhá kapitola poukazuje na rozdíly mezi osobním asistentem, asistentem pro sociálně znevýhodněné a asistentem pro zdravotně postižené. Třetí kapitola je věnována významu asistenta pedagoga při inkluzivním vzdělávání a čtvrtá kapitola pojednává o spolupráci mezi učiteli a asistenty pedagoga. Empirická část obsahuje výzkumné šetření provedené kombinací kvalitativní metody, která má podobu polostrukturovaných rozhovorů a kvantitativní metody prostřednictvím standardizovaného dotazníku. Kvalitativní metoda byla provedena s vybranými pedagogy a asistenty pedagoga, kvantitativní metody se zúčastnili i rodiče. Při zpracování rozhovorů byla využita metoda otevřeného kódování. Hlavním cílem diplomové práce bylo zjistit, jakou mají úlohu a postavení při inkluzivním vzdělávání asistenti pedagoga a jak se staví k činnostem asistenta pedagoga rodiče dětí se zdravotním postižením a rodiče dětí bez zdravotního postižení. KLÍČOVÁ SLOVA Asistent pedagoga, děti, mateřská škola, učitel, vzdělávání
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Diploma thesis “Teaching assistant and his application in preschool” discusses the profession of a teaching assistant, his work in educating not only children with special educational needs, but also children without special educational needs and his collaboration with other educators. It deals with everything that an assistant should do and it also provides a summary of opinions and practical experiences of teaching assistants. The thesis is divided into theoretical part and empirical part. Theoretical part consists of four chapters and research part consists of one chapter. The first chapter defines the concept of a teaching assistant, the second chapter points out the differences between personal assistant, assistant for socially disadvantaged and assistant for disabled. The third chapter is dedicated to the importance of a teaching assistant in inclusive education and the fourth chapter deals with cooperation between teachers and teaching assistants. The empirical part contains of the research carried out from a combination of qualitative method, which has the form of a semi-structured interviews, and quantitative method, which was done through a standardized questionnaire. A qualitative method was carried out with selected teachers and teaching assistants, whereas parents attended quantitative method too. A method of open coding was used during processing of the interviews. The main aim of the diploma thesis was to find out about the role and position of teaching assistants in the inclusive education and about the attitude of parents of children with disabilities and parents of children without disabilities towards the activities of a teaching assistant. KEYWORDS Children, education, kindergarten, teacher, teaching assistant,
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Oldřiška Zemanová 3.09 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Oldřiška Zemanová 356 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Oldřiška Zemanová 351 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Irena Holemá, Ph.D. 55 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Barbora Loudová Stralczynská 321 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PaedDr. Soňa Koťátková, Ph.D. 155 kB
Stáhnout Errata Oldřiška Zemanová 3.13 MB