velikost textu

Textilné nálezy z kniežacej hrobky č. II. zo Žuráňa. Interpretácia a rekonštrukcia unikátnej tkaniny doby sťahovania národov.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Textilné nálezy z kniežacej hrobky č. II. zo Žuráňa. Interpretácia a rekonštrukcia unikátnej tkaniny doby sťahovania národov.
Název v češtině:
Textilní nálezy z knížecí hrobky č. II. ze Žuráňa, interpretace a rekonstrukce unikátní tkaniny doby stěhování národů.
Název v angličtině:
The Textile Finds from the Prince Tomb II. found at the site Žuráň near Podolí. Interpretation and Reconstruction of the Unique fabric from the Migration Period.
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Vanda Jakabová
Vedoucí:
Mgr. Zdeněk Beneš
Oponent:
PhDr. Mgr. Helena Březinová, Ph.D.
Konzultant:
Mgr. Kristýna Urbanová
Id práce:
190020
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav pro archeologii (21-UPRAV)
Program studia:
Historické vědy (B7105)
Obor studia:
Archeologie pravěku a středověku (AP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
21. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Slovenština
Klíčová slova:
doba sťahovania národov|stupeň E|Žuráň|kniežací hrob|elity|textilné pseudomorfy|zlaté lamely|archeologické textílie|plastický efekt|pásikavý keper|pohrebný odev|rekonštrukcia|experimentálna archeológia
Klíčová slova v angličtině:
migration period|phase E|Žuráň|Chamber grave|elites|textile pseudomorphs|golden lamellas|archaeological textiles|pleated effect|barred damask|burial clothing|reconstruction|experimental archaeology
Abstrakt:
Abstrakt Táto práca sa zaoberá revíziou textilných nálezov a predmetov s nimi súvisiacich z komorovej hrobky č. II zo Žuráňa, k. ú. Podolí. Je poskytnutý základný textilne- technologický rozbor a výstupy prírodovedných metód ako skenovacia elektrónová mikroskopia SEM, ktoré pomohli k určeniu dvoch typov vlákien na pseudomorfách textílií. Výsledky röntgen-fluorescenčnej analýzy RFA potvrdili rýdzosť zlatých lamiel, v modernej literatúre nekriticky interpretovaných ako pozostatok brokátovej látky. Na základe analógií poskytuje práca vekové zaradenie predmetov do stupňa E (500/510 - ~ 568) moravskej chronológie doby sťahovania národov. Ďalej predkladá vyhodnotenie dosiaľ známych textilných nálezov z územia Českej republiky. Na báze predmetov súvisiacich s textilnou výrobou bolo prevedené experimentálne tkanie väzby, s cieľom zistiť možnosti a limity lokálnych tkáčskych stavov v sledovanom období. Kľúčové slová doba sťahovania národov, stupeň E, Žuráň, kniežací hrob, elity, pseudomorfy textílií, zlaté lamely, archeologické textílie, plastický efekt, pásikavý keper, pohrebný odev, rekonštrukcia, experimentálna archeológia
Abstract v angličtině:
Abstract This work deals with the re-examination of the textile finds and the tool accompanying their production from the Chamber Grave II in Žuráň near Podolí. This examination is providing the basic textile analysis with the results of the scanning electron microscopy SEM, which assisted in the identification of two kinds of yarn materials on the textile pseudomorphs. The results of the quantitative roentgen fluorescence analysis of golden lamellas, still wrongly interpreted in the literature as a brocade fabric, proved them to be from pure gold. Based on the analogies, this work offers chronological classification of the finds to phase E of the Moravian migration period (500/510 - ~ 568). Additionally, included is the evaluations of all know textile finds from the same period from the area now known as the Czech Republic. Finally, experimental replication of the analysed textile was performed in order to test the limits of the loom and tools connected to local textile production during the Migration Period. Key words Migration period, phase E, Žuráň, Chamber grave, elites, textile pseudomorphs, golden lamellas, archaeological textiles, pleated effect, barred damask, burial clothing, reconstruction, experimental archaeology
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Vanda Jakabová 6.88 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Vanda Jakabová 95 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Vanda Jakabová 91 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Zdeněk Beneš 57 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Mgr. Helena Březinová, Ph.D. 278 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Miroslav Popelka, CSc. 153 kB