velikost textu

Nezaměstnanost a politika zaměstnanosti na Praze - západ se zvláštním zřetelem na osoby se zdravotním postižením

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Nezaměstnanost a politika zaměstnanosti na Praze - západ se zvláštním zřetelem na osoby se zdravotním postižením
Název v angličtině:
Unemployment and employment policy in Prag – west with special attention to people with disabilities
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Miluše Ferencová
Vedoucí:
PhDr. Milena Tichá, CSc.
Oponent:
PhDr. Josef Stracený, CSc.
Id práce:
189919
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy český jazyk — základy společenských věd (N ČJ-ZSV)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
9. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
práce, trh práce, nezaměstnanost, míra nezaměstnanosti, osoba se zdravotním postižením, politika zaměstnanosti
Klíčová slova v angličtině:
labor, labor market, unemployment, unemployment race, person with disability, employment policy
Abstrakt:
ABSTRAKT Práce se zábývá nezámestnáností á politikou zámestnánosti obecne á v regionu Práhá–zápád. Zvlástní zretel je brán ná problemátiku nezámestnánosti osob se zdrávotním postizením - ve vsech regionech Česke republiký májí týto osobý nizsí sánce ná prácovní uplátnení, predpokládám, ze v regionu Práhá–zápád, prestoze pátrí k regionum s nejnizsí mírou nezámestnánosti v ČR, bude tento stáv stejný. Čílem práce je popsát vývoj nezámestnánosti á vývoj nezámestnánosti u osob se zdrávotním postizením ná Práze–zápád v letech 2006 - 2016 á popsát politiku zámestnánosti obecne á ve zmínenem regionu. Trh práce v regionu Práhá-zápád je výrázne ovlivnen blízkostí hlávního mestá Práhý. Ná pocátku sledováneho období býlá situáce ná zdejsím trhu práce stábilizováná á nedocházelo k vetsím výkývum. Nezámestnánost zde býlá v letech 2006 – 2008 nízká, s príchodem hospodárske krize v roce 2009 se situáce zmenilá, nezámestnánosti vzrostlá á rostlá i v následujících letech, od roku 2015 do konce sledováneho období nezámestnánost ná Práze- zápád zácálá klesát. Čo se týce vývoje nezámestnánosti u osob se zdrávotním postizením ve výbránem regionu, pocátek sledováneho období chárákterizovál ubýtek ucházecu evidováných urádem práce, v roce 2008 náopák techto ucházecu pribýlo á jejich nárust pokrácovál i v roce 2009, v letech 2010 á 2011 pocet ucházecu o zámestnání se zdrávotním mírne klesl, ále od roku 2012 do roku 2014 opet rostl, jejich pocet se zácál snizovát áz ná konci sledováneho období. Dlouhodobým problemem ve sledovánem regionu je nedostátek prácovních míst pro osobý se zdrávotním postizením. Muj predpoklád, ze osobý se zdrávotním postizením májí stejne jáko ve vsech ostátních regionech Česke republiký nizsí sánce ná prácovní uplátnení i v regionu Práhá–zápád, býl tedý správný. KLÍČOVÁ SLOVA práce, trh práce, nezaměstnanost, míra nezaměstnanosti, osoba se zdravotním postižením, politika zaměstnanosti
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The thesis deals with unemployment and employment policy in general and in the Prague- West region. Particular attention is paid to the issue of unemployment of persons with disabilities - in all regions of the Czech Republic these persons have lower chances of employment, I suppose that in the Prague-West region, although it is one of the regions with the lowest unemployment rate in the Czech Republic, this situation will be the same. The aim of the thesis is to describe the development of unemployment and the development of unemployment among people with disabilities in Prague-West in the years 2006 - 2016 and describe the employment policy in general and in the mentioned region. The labor market in the Prague-West region is significantly influenced by the proximity of the capital city of Prague. At the beginning of the period under review, the situation on the labor market was stabilized and there were no major fluctuations. Unemployment was low in 2006 - 2008, the situation changed with the arrival of the economic crisis in 2009, unemployment increased and increased in the following years, from 2015 until the end of the monitored period unemployment in Prague-West started to decline. Regarding the development of unemployment among persons with disabilities in the selected region, the beginning of the monitored period was characterized by a decrease in the number of job seekers registered, in 2008, on the contrary, their increase continued in 2009, in 2010 and 2011 the number of job seekers slightly decreased, but increased again from 2012 to 2014, their number started to decline at the end of the period under review. The long-term problem in the region under review is the lack of jobs for people with disabilities. My assumption that people with disabilities, as in all other regions of the Czech Republic, have lower chances of employment in the Prague-West region, was therefore correct. KEYWORDS labor, labor market, unemployment, unemployment race, person with disability, employment policy
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Miluše Ferencová 3.24 MB
Stáhnout Příloha k práci Miluše Ferencová 564 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Miluše Ferencová 66 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Miluše Ferencová 54 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Milena Tichá, CSc. 109 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Josef Stracený, CSc. 112 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D. 152 kB