velikost textu

Přínos terapie s robotickou rukavicí Gloreha u pacientů s centrální hemiparézou horní končetiny

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Přínos terapie s robotickou rukavicí Gloreha u pacientů s centrální hemiparézou horní končetiny
Název v angličtině:
The benefit of therapy with Gloreha glove at patients with central hemiparetic limb
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Martin Koscielniak
Vedoucí:
Mgr. Kristýna Hoidekrová
Oponent:
Ing. Adéla Slámová
Id práce:
189877
Fakulta:
1. lékařská fakulta (1.LF)
Pracoviště:
Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze (11-00640)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (B5345)
Obor studia:
Fyzioterapie (FYZIO)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
17. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Gloreha, robotické systémy, cévní mozková příhoda, fyzioterapie
Klíčová slova v angličtině:
Gloreha, robotic system, stroke, physiotherapy
Abstrakt:
ABSTRAKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno, příjmení: Martin Koscielniak Vedoucí práce: PhDr. Kristýna Hoidekrová Oponent práce: Název bakalářské práce: Přínos terapie s robotickou rukavicí Gloreha u pacientů s centrální hemiparézou horní končetiny Abstrakt bakalářské práce: Bakalářská práce pojednává o využití robotického systému Gloreha v rehabilitaci pacientů po cévní mozkové příhodě s hemiparézou horní končetiny. Práce je teoreticko- praktická. V teoretické části je popsána kineziologie horní končetiny, problematika cévní mozkové příhody a využití robotického systému Gloreha v rehabilitaci. Praktická část je vytvořena pomocí kazuistik čtyř pacientů s diagnózou cévní mozkové příhody ve věku od 18 do 59 let. Každý pacient absolvoval deset terapií v průběhu dvou týdnů. Kazuistiky obsahují vstupní a výstupní kineziologické vyšetření. Cílem práce je zhodnotit terapeutický přínos robotické rukavice Gloreha. Pro posouzení efektu bylo využito hodnocení míry spasticity podle MAS (Modifikovaná Ashworthova škála). Motoricity index k posouzení síly paretické horní končetiny a goniometrické měření aktivní hybnosti. U tří ze čtyř pacientů došlo k pozitivnímu ovlivnění spasticity podle stupnice MAS alespoň v jednom ze sledovaných segmentů, ke zlepšení aktivní hybnosti v metakarpofalnageálních kloubech ruky a ke zlepšení aktivní hybnosti celé horní končetiny. V Motoricity indexu došlo ke zlepšení síly horní končetiny u třech ze čtyř pacientů. Klíčová slova: Gloreha, robotické systémy, cévní mozková příhoda, fyzioterapie
Abstract v angličtině:
Title: The benefits of therapy wiht Gloreha glove at patient with central hemiparetic limb Abstract: The bachelor thesis deals with the usage of Gloreha robotic system in the process of rehabilitation of patients who experienced stroke with hemiparesis of the upper limb. The work is both theoretical and practical. In the theoretical part is described the kinesiology of the upper limb, the problem of stroke and the usage of the robotic systems of Gloreha in the process of rehabilitation. The practical part is based on case studies of four patients with a diagnosis of stroke in the age between 18 to 59 years. Each proband underwent ten therapies over two weeks. The case reports include entry and departure kinesiological examinations. The aim of the work is to evaluate the therapeutic benefits of the Gloreha. To assess the effect was used the MAS spasticity rate, the Motor Index and the active range of motion. Three out of four patients noticed an improvement in their spasticity level according to MAS scale in at least one of the observed segments and also an improvement in the active range of motion in the metacarpofalnagial joints of the hand or an improvement in the active motility of the hemiparetic upper limb. In Motoricity index has been improved the strength of the upper limb in three out of four patients. Key words: Gloreha, robotic system, stroke, physiotherapy
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Martin Koscielniak 1.87 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Martin Koscielniak 909 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Martin Koscielniak 202 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Martin Koscielniak 182 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Kristýna Hoidekrová 3.77 MB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Adéla Slámová 2.85 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Yvona Angerová 749 kB