velikost textu

Ustanovení Eucharistie podle Marka v kontextu vyprávění o zázračném nasycení

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ustanovení Eucharistie podle Marka v kontextu vyprávění o zázračném nasycení
Název v angličtině:
The Institution of the Eucharist in context of the miraculous feeding narratives
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Václav Revenda
Vedoucí:
ThLic. Jaroslav Brož, Th.D., S.S.L.
Oponent:
Angelo Scarano, Th.D., S.S.L.
Id práce:
189865
Fakulta:
Katolická teologická fakulta (KTF)
Pracoviště:
Katedra biblických věd a starých jazyků (26-KBV)
Program studia:
Teologie (M6141)
Obor studia:
Katolická teologie (T)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
5. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Eucharistie, víno, kalich, chleba, jídlo, Poslední večeře, nasycení
Klíčová slova v angličtině:
Eucharist, wine, chalice, bread, meal, the Last Supper, feeding
Abstrakt:
Anotace Diplomová práce „Ustanovení Eucharistie podle Marka v kontextu vyprávění o zázračném nasycení“ studuje lexikální, intertextové a biblicko-teologické vztahy mezi markovskou zprávou o ustanovení eucharistie (Mk 14,22–25) a dvěma zázračnými nasyceními (Mk 6,35–44; 8,1–10) v průběhu Ježíšova veřejného působení. Ukazuje, že v kontextu Markova evangelia tvoří všechny zmíněné perikopy klíčové místo Ježíšova poslání a zjevují podstatnou stránku zjevení a příchodu Božího království. Vedle metody průběžného komentáře dotyčných textů práce využívá studium paralelních synoptických úryvků, referenčních textů ve Starém zákoně a rozboru biblicko-teologických témat v kanonické souvislosti. Zvláštní pozornost je věnována různým aspektům židovského slavení paschální večeře a jejich vztahů ke křesťanské eucharistii, která má původ v Ježíšově Poslední večeři a nachází též odezvu v obou markovských vyprávěních o zázračném nasycení velkých zástupů. 81
Abstract v angličtině:
Abstract The Institution of the Eucharist in context of the miraculous feeding narratives The Diploma thesis “The Institution of the Eucharist according to Mark in context of the miraculous feeding narratives“ studies lexical, intertextual and biblical-theological relations between the Marcan account on the institution of the Eucharist (Mark 14:22– 25) and two miraculous feedings (Mark 6:35–44, 8:1–10) during Jesus‘ public ministry. The study exposes that in context of the Gospel of Mark all three indicated pericopes are in a key position and significance in Jesus‘ mission a reveal an essential aspect of the revelation and of the coming of the Kingdom of God. Beside applying the method of continuous commentary of the mentioned texts the work applies a study of parallel synoptic pericopes, referential texts in the Old Testament and an analysis of biblical- theological themes in canonical relation. A special attention is given to different aspects of the Jewish celebration of the Pesach meal and its relations to the Christian Eucharist, which has its origin in Jesus‘ Last Supper and finds an echo in both Marcan narratives on miraculous feeding of great amount of people as well. 81
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Václav Revenda 1.05 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Václav Revenda 62 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Václav Revenda 83 kB
Stáhnout Posudek vedoucího ThLic. Jaroslav Brož, Th.D., S.S.L. 281 kB
Stáhnout Posudek oponenta Angelo Scarano, Th.D., S.S.L. 173 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Mireia Ryšková, Th.D. 153 kB