velikost textu

Princip subsidiarity občanského zákoníku ve vztahu k zákoníku práce a některé jeho konkrétní projevy v pracovněprávních vztazích

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Princip subsidiarity občanského zákoníku ve vztahu k zákoníku práce a některé jeho konkrétní projevy v pracovněprávních vztazích
Název v angličtině:
The subsidiarity principle of the Civil Code in relation to the Labour Code and some of its particular effects on labour relations
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Vojtěch Blažek
Oponenti:
JUDr. Jakub Morávek, Ph.D.
doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D.
Id práce:
189859
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
19. 10. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
princip subsidiarity pracovní právo občanské právo
Klíčová slova v angličtině:
subsidiarity principle labour law civil law
Abstrakt:
Abstrakt Rigorózní práce se věnuje vztahu mezi pracovním a občanským právem. Vztah mezi zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce, ve znění pozdějších přepisů, a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, je založen na principu subsidiarity, který je částečně legislativně vymezen v § 4 zákoníku práce. Princip subsidiarity se v uvedeném vztahu uplatňuje od roku 2008, kdy Ústavní soud ČR zrušil předcházející metodu úpravy, která byla založena na principu delegace. Projevy principu subsidiarity byly dotčeny rekodifikací soukromého práva během níž vešel od 1.1.2014 v účinnost nový občanský zákoník. Současně byl zákoník práce novelizován zákonem č. 303/2013 Sb., který implementoval některé změny v souvislosti s rekodifikací soukromého práva. Úvodní kapitola práce je věnována komplikovanému historickému vývoji, kterým vztah pracovního a občanského práva prošel, a to zejména s důrazem na vývoj po roce 1989, kdy bylo nutné obnovit vztahy mezi pracovním a občanským právem, které byly zpřetrhány komunistickou právní doktrínou. Druhá kapitola práce se zabývá samotným principem subsidiarity. Třetí kapitola je věnována postavení fyzických osob v pracovněprávních vztazích, což je oblast, která byla rekodifikací soukromého práva výrazně dotčena. Čtvrtá kapitola je věnována problematice právního jednání v pracovním právu. Závěrečná, pátá kapitola se zabývá vybranými konkrétní instituty občanského práva a možnostmi jejich uplatnění v pracovním právu.
Abstract v angličtině:
Abstract The thesis is focused on the relation between labour law and civil law in the Czech Republic. The relationship between the Labour Code, No. 262/2006 Coll., as amended, and the Civil Code, No. 89/2012 Coll., as amended, is currently based on the subsidiarity principle which is legally defined in the Section 4 of the Labour Code. The principle of subsidiarity has been applied in the present relationship since 2008 when The Constitutional Court of the Czech Republic cancelled the previous method of mutual relationship which was based on the delegation principle. The effects of the subsidiarity principle were influenced by the recodification of the private law during which the new Civil Code came into legal force on 1.1.2014. Concurrently the Labour Code was amended by the Act No. 303/2013 Coll. which implemented some of the changes arising with the recodification of the private law. The first chapter is devoted to the historical development of the relationship between labour law and civil law. The attention is paid manly to the period after 1989 when it was necessary to restore the links between the labour law and civil law which were shattered by the communist doctrine. The second chapter is concerned with the subsidiarity method itself. The third chapter is devoted to the status of the natural persons in labour relations which was significantly influenced by the new Civil Code. In the fourth chapter I focus my attention on the topic of legal acting in labour law. The last, fifth chapter is concerned with some particular institutes of the civil law and the possibility of their application in the labour law.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Vojtěch Blažek 1.77 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Vojtěch Blažek 181 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Vojtěch Blažek 175 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. 86 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D. 179 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 145 kB