velikost textu

Grenada 1983: Krize zvláštního vztahu mezi USA a Velkou Británií?

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Grenada 1983: Krize zvláštního vztahu mezi USA a Velkou Británií?
Název v angličtině:
Grenada 1983: Crisis of the Special relationship between USA and Great Britain?
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Filip Valchář
Vedoucí:
PhDr. Jaromír Soukup, Ph.D.
Oponent:
prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D.
Id práce:
189841
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav světových dějin (21-USD)
Program studia:
Historické vědy (B7105)
Obor studia:
Historie - evropská studia (HES)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
4. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Invaze|Grenada|Ronald Reagan|USA|Margaret Thatcher|Velká Británie|zvláštní vztah
Klíčová slova v angličtině:
Invasion|Grenada|Ronald Reagan|USA|Margaret Thatcher|Great Britain|Special Relationship
Abstrakt:
Abstrakt: (česky) Bakalářská práce Grenada 1983: Krize zvláštního vztahu mezi USA a Velkou Británií? analyzuje situaci na Grenadě, vojenskou akci Spojených států s větším zaměřením na příčiny, důsledky a dopady. Pokouší se o vysvětlení, proč k invazi došlo a jaké dopady měla na vztahy Spojených států s Velkou Británií a mezinárodní reakci především ze strany SSSR a Východního bloku. Vyhodnocení této akce a jejího dopadu z pohledu nejen vojenského, ale i z mezinárodně politického hlediska pro Spojené státy americké. Úvod své práce bych chtěl věnovat Spojeným státům, a to především v době vlády Ronalda Reagana. Analýza jeho prvního funkčního období v letech 1981-1985 s důrazem na zahraniční politiku. Historické zmapování vývoje „zvláštního vztahu“ mezi USA a Británií. Působení a dopady invaze na Grenadu v rámci tohoto vztahu. Případné narušení vzájemné spolupráce hlavních představitelů Margaret Thatcherové a Ronalda Reagana, vzhledem k jejich úzkým přátelským vazbám. V jedné z kapitol bych chtěl zmínit přípravy a plánování operace s následným hodnocením vedení ozbrojených sil na obou bojujících stranách. Následné formování budoucí podoby Grenady po ukončení všech bojových akcí. Dopady operace v samotných Spojených státech s vyjádřením, jak celou akci hodnotil samotný prezident Ronald Reagan.
Abstract v angličtině:
Abstract: (english) Bachelor thesis Grenada 1983: Crisis of special relationship USA and Great Britain? analyzes the situation on Grenada, military action of the United States with a greater focus on causes, consequences and impacts on the relationship of USA and Great Britain. Attempting to explain why the invasion occurred and what impact the had on the United States and Great Britain relationship and international reaction, especially from the USSR and the Eastern Bloc. The evaluation of this event and its impact from the point of view not only of the military but also of the international political point of view for the United States of America. I would like aim in my work on United States, especially during Reagan period. Analysis of his first part in office in 1981-1985 with an emphasis on foreign policy. Historical mapping of the "special relationship" between the US and Britain. Effects and Impact of the Invasion of Grenada within this relationship. Possible disruption of the co-operation of the leaders Margaret Thatcher and Ronald Reagan, due to their close friendship. In one of the chapters, I would like to mention the preparation and planning of the operation with the subsequent evaluation of the leadership of the armed forces on both sides. Subsequent formation of the future form of Grenada after the end of all combat operations. The impact of the operation in the United States itself, expressing how President Ronald Reagan evaluated the whole action.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Filip Valchář 650 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Filip Valchář 149 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Filip Valchář 88 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jaromír Soukup, Ph.D. 520 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D. 504 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Mgr. Václav Horčička, Ph.D. 152 kB