velikost textu

Komparace dimenzí propopulační politiky před a po roce 1989.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Komparace dimenzí propopulační politiky před a po roce 1989.
Název v angličtině:
The comparation of pro-population policy dimensions before and after 1989.
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Kateřina Rábová
Vedoucí:
Mgr. Karolína Dobiášová
Oponent:
Mgr. Eva Hejzlarová, Ph.D.
Id práce:
189840
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Program studia:
Sociologie (N6703)
Obor studia:
Veřejná a sociální politika (VERASP)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
19. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (B)
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Práce se zabývá problémem nízké míry úhrnné plodnosti. Na problematiku nahlíží optikou propopulační politiky, jako jedním z faktorů, který hraje roli při rozhodování o pořízení dítěte. Právě moment rozhodování o pořízení dítěte práce sleduje prostřednictvím teoretického konceptu životního cyklu jedince, jehož východiskem je, že moment rozhodnutí o pořízení dítěte podléhá načasování aneb určité strategické adaptaci. Práce se tak zaměřuje na to, jak propopulační politika napříč obdobím od roku 1960 až do současnosti strukturovala toto rozhodování matek o načasování pořízení dítěte. Práce tak nejprve detailně mapuje vývoj propopulační politiky prostřednictvím zákonů a historických dokumentů, přičemž se zaměřuje na nástroje jako jsou finanční příspěvky, dostupná péče či bydlení a bytová politika. Tento přehled je následně prostřednictvím poznatků z individuálních rozhovorů dán do kontextu vzpomínek a pocitů žen, které podle těchto podmínek opravdu žily či aktuálně žijí. Jedná se tak o mapování historické zkušenosti, která je jinak nezjistitelná. Jako nejzásadnější oblast, která nejvíce strukturuje rozhodování o pořízení dítěte se ukázala bytová politika a bydlení obecně. minulosti charakteristická silnou podporou od státu, naopak v dnešní době je předmětem obav mladých lidí. Obavy o to, zda budou mít kde bydlet a zakládat rodinu tak dnešní době strukturují rozhodování jedinců o pořízení dítěte natolik, že došlo ke změně struktury životního cyklu jedince ve srovnání s tím, jak tomu bylo po většinu mého sledovaného období. Jednoduše řečeno dochází mnohem častěji k odkladu rozhodnutí o pořízení dítěte.
Abstract v angličtině:
Abstarct This diploma thesis deals with the problem of low fertility rate. The issue is examined through population policy approach as one of the factors that plays a role in deciding on the acquisition of a child. The development of population policy such a financial support, available care (kindergartens etc.) and housing policy is monitored throughout the period from 1960 to the present by desk research of laws and historical documents. This overview is then, through the findings of individual interviews, given into the context of the memories and feelings of women who have lived or are actually living under these conditions of population policy. As a result the thesis brings a historical view of mothers, which is otherwise undetectable. Regarding to this the housing policy and housing in general have proven to be the most fundamental area that structure the decisions process on the acquisition of a child. This area has been characterized by strong support from the state in the past, but now young people are concerned about it. Young people are so worried about not having a place to live and establishing a family that the life cycle of an individual has changed. Compared to most of my reporting period, young people are now more likely to postpone the timing of a child's acquisition decision.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kateřina Rábová 1.09 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Kateřina Rábová 317 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kateřina Rábová 60 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kateřina Rábová 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Karolína Dobiášová 764 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Eva Hejzlarová, Ph.D. 801 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D. 152 kB