velikost textu

Otevřená hranice s Rakouskem - šance pro rozvoj pohraničního města České Velenice?

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Otevřená hranice s Rakouskem - šance pro rozvoj pohraničního města České Velenice?
Název v angličtině:
The open border with Austria: a chance for development of the frontier town of České Velenice?
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Markéta Kroupová
Vedoucí:
PhDr. Václav Šmidrkal
Oponent:
PhDr. Ota Konrád, Ph.D.
Id práce:
189834
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Program studia:
Mezinárodní teritoriální studia (B6702)
Obor studia:
Česko-německá studia/Deutsch-Tschechische Studien (CNS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
5. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (A)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
České Velenice, česko-rakouské pohraničí, ekonomická transformace, trh práce, hospodářská spolupráce, pracovní migrace
Klíčová slova v angličtině:
České Velenice, Czech-Austrian border, economic transformation, labour market, economic cooperation, labour migration
Abstrakt:
Abstrakt Bakalářská práce se zaměřuje na socioekonomický vývoj pohraničního města České Velenice mezi lety 1989 a 2004. Cílem práce je popsat, jaké šance městu přinesla po pádu železné opony bezprostřední blízkost Rakouska a jak tato poloha ovlivnila zdejší proces transformace. Bakalářská práce nejprve představuje socioekonomickou situaci v Českých Velenicích po roce 1989 a dále mapuje počátky vzájemné spolupráce s rakouskou stranou, věnuje se přitom i důležitosti znalosti němčiny pro vzájemné ekonomické styky. Ve druhé kapitole práce sleduje v rámci transformačního procesu změny v místní hospodářské struktuře a mapuje průběh a výsledky malé privatizace s přihlédnutím k poloze města při hranici s Rakouskem. Třetí kapitola je věnována ekonomickým aktivitám. Zde se práce zabývá lokálním i zahraničním trhem práce, kde sleduje uplatnění českých legálních i nelegálních pracovníků. Kapitola s ohledem na hraniční polohu města pojednává rovněž o podnikatelské činnosti v Českých Velenicích. Důkladněji se zabývá také bilaterálním projektem Hospodářského parku ACCESS a vstupem rakouských firem do českého pohraničí.
Abstract v angličtině:
Abstract This bachelor thesis focuses on the socioeconomic development of the border town of České Velenice between 1989 and 2004. The aim of the thesis is to examine the opportunities the immediate proximity of Austria after the fall of the Iron Curtain provided the city with. The bachelor thesis first introduces the socioeconomic situation in České Velenice after 1989 and then delineates the beginnings of cooperation with the Austrian counterpart, while also focusing on the importance of knowledge of German language for mutual economic relations. In the second chapter, the thesis deals with the changes in the local economic structure as a part of the economic transformation and maps the process and results of the small-scale privatization with regard to the location of the town on the border with Austria. The third chapter is devoted to economic activities. Here the thesis deals with local and foreign labour market and addresses the activities of Czech legal and illegal workers in the Austrian labour market. With regard to the border location of the city, the chapter also deals with business activities in České Velenice. It covers the bilateral project of the Industrial park ACCESS and the entry of Austrian companies to the Czech border area.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Markéta Kroupová 3.94 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Markéta Kroupová 270 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Markéta Kroupová 272 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Václav Šmidrkal 145 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Ota Konrád, Ph.D. 95 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Ota Konrád, Ph.D. 152 kB