velikost textu

Colonia Dignidad: (sebe)prezentace a skutečnost. Zločiny přesahující hranice

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Colonia Dignidad: (sebe)prezentace a skutečnost. Zločiny přesahující hranice
Název v angličtině:
Colonia Dignidad: (Self)Presentation and Reality. Crimes Exceeding the Borders
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Kateřina Uhlářová
Vedoucí:
PhDr. Miroslav Kunštát, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.
Id práce:
189829
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Program studia:
Mezinárodní teritoriální studia (B6702)
Obor studia:
Česko-německá studia/Deutsch-Tschechische Studien (CNS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (A)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Colonia Dignidad, Paul Schäfer, německo-chilské vztahy, Augusto Pinochet, kolonie.
Klíčová slova v angličtině:
Colonia Dignidad, Paul Schäfer, german-chilean relationships, Augusto Pinochet, colony.
Abstrakt:
Abstrakt Tato bakalářská práce pojednává o německé kolonii v Chile, zvané „Colonia Dignidad“. Kolonie „Důstojnost“ byla sekta vedená Paulem Schäferem v Chile od roku 1961 až do jeho útěku před spravedlností v roce 1997. Za dobu existence byly jejím vedením páchány nelidské zločiny obrovských rozměrů. Práce představuje nejen historické pozadí a vývoj kolonie, soustředí se také na osobnost jejího vůdce Paula Schäfera, vnitřní chod a podmínky panující uvnitř této sekty. Stěžejním prvkem je popis zločinů, které byly vedením kolonie páchány nejen na jejích členech, ale i za hranicemi tohoto společenství. Tento písemný dokument pracuje rovněž s politickou a právní problematikou včetně aspektu veřejného názoru a povědomí. Cílem této bakalářské práce je poskytnout čtenáři ucelené informace, které pomohou pochopit hlubší kontext a pozadí případu „Colonia Dignidad“. Bakalářská práce je zpracována chronologicky. Přináší analýzu témat přidružených ke Colonia Dignidad a seznamuje s fakty, se kterými se - vzhledem k nízkému povědomí a nedostupnosti adekvátních zdrojů v České republice - nemůže běžný čtenář jednoduše seznámit. Jednotlivým tématům jsou věnovány samostatné kapitoly. Bakalářská práce je rozdělena na kapitoly pojednávající o Paulu Schäferovi; vzniku, vývoji a podmínkách v kolonii; politickém kontextu; trestných činech spáchaných mimo Colonii Dignidad, a veřejných reakcí. Tato práce odpovídá na otázky spojené se zločiny společenství a předkládá jejich popis tak, aby byl čtenář seznámen s reálným fungováním sekty i za jejím územím. Dále odpovídá na otázky, jakým způsobem bylo na kolonii nahlíženo a jak se postup obou vlád a široké veřejnosti včetně právních kroků k této kolonii během let vyvíjel. Výsledkem práce je písemný materiál obsahující široké spektrum informací, který poskytne čtenářům hlubší náhled do problematiky „Colonie Dignidad“ jako celku.
Abstract v angličtině:
Abstract The bachelor thesis deals with the German colony in Chile, called "Colonia Dignidad". The "Dignity" colony was a cult led by Paul Schäfer in Chile from 1961 until his escape in 1997. Throughout its existence, its leadership has committed inhuman crimes of enormous proportions. The thesis presents not only the historical background and the development of the colony, it also focuses on the personality of its leader Paul Schäfer, the inner functioning and conditions prevailing within this cult. The key element is the description of crimes committed by the colony's leadership not only on its members but also beyond its borders. This thesis also works with political and legal issues, including public opinion and awareness. The aim of the bachelor thesis is to provide the reader with comprehensive information that will help to understand the deeper context and background of the "Colonia Dignidad" case. The bachelor thesis is processed chronologically. It brings an analysis of the themes associated with Colonia Dignidad and introduces the facts that - due to the low awareness and unavailability of adequate resources in the Czech Republic - the ordinary reader cannot simply get acquainted with. Individual chapters are devoted to individual topics. The bachelor thesis is divided into chapters dealing with Paul Schäfer; development and conditions in the colony; political context; crimes committed outside the Colonia Dignidad; and public responses. The thesis responds to questions related to the community crimes and presents their description so that the reader can learn the real functioning of the cult within and beyond its borders. Thesis also answers the question of how the colony was perceived and how the actions of both governments and the general public, including the legal steps towards colony, has developed over the years. The result of this thesis is a written material containing a wide range of information, which will give readers a deeper insight into the issue of "Colonie Dignidad" as a whole.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kateřina Uhlářová 1.4 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Kateřina Uhlářová 588 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kateřina Uhlářová 173 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kateřina Uhlářová 167 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Miroslav Kunštát, Ph.D. 118 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. 223 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. 152 kB