velikost textu

Zajištění právní validity digitálních a analogových dokumentů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zajištění právní validity digitálních a analogových dokumentů
Název v angličtině:
The providing legal validity of digital and analog documents
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Michaela Prokopcová
Vedoucí:
PhDr. Mgr. Daniela Brádlerová, Ph.D.
Oponent:
Zdeněk Hrach
Id práce:
189816
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra PVH a archivního studia (21-KPVHAS)
Program studia:
Historické vědy (B7105)
Obor studia:
Veřejná správa a spisová služba (VSS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
5. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Dokument|Právní validita|Elektronický podpis|Elektronické časové razítko|Elektronická značka|Elektronická pečeť|eGovernment|eIDAS
Klíčová slova v angličtině:
Document|Legal validity|Electronic Signature|Electronic time stamp|Electronic sign|Electronic seal|eGovernment|eIDAS
Abstrakt:
Abstrakt V dnešní „elektronické“ době je téma této bakalářské práce, „Zajištění právní validity1 analogových a digitálních dokumentů“, velmi aktuální. Právní validita dokumentů nesouvisí zdaleka pouze se státními úřady a veřejnou správou, ale dotýká se i samotných občanů. Cílem mé bakalářské práce je objasnit problematiku analogových a digitálních dokumentů a s nimi spojenou právní validitu (platnost). Legislativa v České republice mění právní validitu dokumentů pomocí zákonů, vyhlášek a nařízení a vzhledem k rostoucímu počtu těchto změn, je velmi obtížné se v této oblasti orientovat. V úvodní části práce bude vysvětleno, co se skrývá pod samotným pojmem dokument, jaká je jeho úloha a význam. Dále bude následovat problematika týkající se analogového dokumentu, včetně jeho právních náležitostí a jeho koloběhu v rámci spisové služby. Následně se přejde k podobné analýze elektronického dokumentu a k zákonným předpisům, na kterých je elektronický dokument postaven. Práce bude opřena především o zásadní zákonné normy a nařízení, vztahující se k eGovernmentu, který byl zahájen zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Představeny budou také následující specifikace, které eGovernment k této problematice přinesl. V další části práce budu analyzovat dopad nařízení eIDAS z roku 2016 a jeho vliv na právní validitu elektronického dokumentu. V poslední části se pak budu zabývat rozborem spisové služby na Odboru projektového řízení Ministerstva vnitra České republiky. Klíčová slova: Dokument, Právní validita, Elektronický podpis, Elektronické časové razítko, Elektronická značka, Elektronická pečeť, eGovernment, eIDAS. 1 Validita znamená platnost. Tématem je tedy analýza prostředků, které zajištují právní platnost dokumentu.
Abstract v angličtině:
Abstract In today's "electronic" era, the topic of this bachelor’s thesis, The Providing Legal Validity of Analogue and Digital Documents, is highly relevant. The legal validity of documents is not only related to state authorities and public administration but concerns citizens themselves. The aim of my bachelor’s thesis is to shed light on the issue of analogue and digital documents and to the related legal validity. Legislation in the Czech Republic changes the legal validity of documents by means of laws, decrees and regulations and given the increasing number of these changes it is very difficult to orientate in this area. In the first part of the thesis it will be explained what is behind the concept of a document itself, and what is its role and meaning. In the next part it will be followed by the issues related to the analogue document including its legal requirements and its circulation in the file service. Subsequently, a similar analysis of the digital document and the legal regulations on which the digital document is built will be made. In particular, the work will be based mainly on the fundamental legal norms and regulations related to the eGovernment, which was initiated by Act No. 300/2008 Coll., on the Electronic Acts and Authorized Document Conversion. There will also be presented subsequent specifications that eGovernment has brought to this issue. In the next part I will analyse the impact of the eIDAS regulation from 2016 and its influence on the legal validity of the digital document. In the last part I will deal with the analysis of the file service at the Department of the Project Office of the Ministry of the Interior of the Czech Republic. Key words: Document, Legal validity, Electronic Signature, Electronic Time Stamp, Electronic Sign, Electronic Seal, eGovernment, eIDAS.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Michaela Prokopcová 913 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Michaela Prokopcová 146 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Michaela Prokopcová 113 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Mgr. Daniela Brádlerová, Ph.D. 186 kB
Stáhnout Posudek oponenta Zdeněk Hrach 195 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 152 kB