velikost textu

Jaroslav Michal - portrét kanonisty

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Jaroslav Michal - portrét kanonisty
Název v angličtině:
Jaroslav Michal
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Marie Jiranová
Vedoucí:
prof. JUDr. Antonín I. Hrdina, DrSc.
Oponent:
ICLic. Mgr. et Mgr. Miloš Szabo, Th.D.
Id práce:
189813
Fakulta:
Katolická teologická fakulta (KTF)
Pracoviště:
Katedra pastorálních oborů a právních věd (26-KPAO)
Program studia:
Teologie (M6141)
Obor studia:
Katolická teologie (T)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
25. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Jaroslav Michal, Římskokatolická Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta, Kanonické právo, Komentáře ke knihám Kodexu kanonického práva 1917
Klíčová slova v angličtině:
Jaroslav Michal, Roman Catholic St. Cyril and Methodius Theological Faculty, Canon Law, Book Comments to the Codex of the Canon Law 1917
Abstrakt:
Anotace V této práci popisuji život, dílo a osobnost významného pedagoga kanonického práva profesora Jaroslava Michala. Zabývám se jeho dětstvím, studiem, kněžskou službou a hlavně pedagogickým působením na Římskokatolické Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Praze se sídlem v Litoměřicích. Také se zaměřuji na jeho vědeckou a publikační činnost, zejména na monografie určené pro posluchače přednášek z kanonického práva, časopisecké studie v Duchovním pastýři a články v Katolických novinách. Uvádím celkový přehled jeho publikační činnosti a krátký komentář k jednotlivým monografiím nebo studiím. Jeho osobnost charakterizuji na základě svědectví osob, ať již příbuzných, studentů nebo přátel a na základě materiálu z Národního archivu a Archivu Univerzity Karlovy.
Abstract v angličtině:
Abstract In this thesis I describe the life, work and personality of professor Jaroslav Michal, a prominent professor of canon law. I deal with his childhood, studies, priesthood and mailnly padagogical work at the Roman Catholic St. Cyril and Methodius Theological Faculty in Prague, based in Litoměřice. I also focus on his scientific and publishing activities, especially monographs intended for listeners of canon law lectures, journal studies in the Spirit Shepherd, and articles in the Catholic newspapers. I mention a general overview of its publibshing aktivities and a brief comment on individual monographs and studies. His personality is characterized by testimonies of person, whether relatives, students or friends and based on materisls from the National Archive and the Archive of Charles University.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Marie Jiranová 1.12 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Marie Jiranová 320 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Marie Jiranová 318 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Antonín I. Hrdina, DrSc. 291 kB
Stáhnout Posudek oponenta ICLic. Mgr. et Mgr. Miloš Szabo, Th.D. 804 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D. 152 kB