velikost textu

Implementace paliativní péče do nemocnic

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Implementace paliativní péče do nemocnic
Název v angličtině:
Implementation of palliative care in hospital setting
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Julie Kovaříková
Vedoucí:
PhDr. Martin Loučka, PhD
Oponent:
Mgr. Marek Uhlíř
Id práce:
189784
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Katedra řízení a supervize v soc. a zdrav. organizacích (24-KRS)
Program studia:
Sociální politika a sociální práce (N6731)
Obor studia:
Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích (RS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
21. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
paliativní péče, nemocnice, implementace, multidisciplinární tým, řízení změny, zdravotnické zařízení, Spolu až do konce, Nadační fond Avast
Klíčová slova v angličtině:
palliative care, hospital, implementation, multidisciplinary team, change management, health facility, Together until the end, Avast Foundation
Abstrakt:
Abstrakt Práce pojednává o zavádění paliativní péče do nemocnic a nahlíží na tuto problematiku v kontextu řízení změny ve zdravotnickém zařízení. V České republice je tento druh péče v nemocnicích zatím na samotném začátku a její zavádění představuje velkou výzvu. Cílem práce je zjistit, jaké faktory ovlivňují implementaci paliativní péče do nemocnic. V první části práce jsou nastíněna teoretická východiska týkající se paliativní péče a řízení změny. V empirické části je představen kvalitativní výzkum identifikující bariéry, které musely být při zavádění paliativní péče do nemocnic překonávány, a faktory, které implementaci pomáhaly. Během tohoto výzkumu bylo realizováno 66 rozhovorů se členy multidisciplinárních paliativních týmů ze 17 nemocnic. Všechny tyto nemocnice byly zapojeny do programu Nadačního fondu Avast s názvem Spolu až do konce. Zhodnocení výsledků výzkumu je zaměřeno na doporučení pro nemocnice, které by se rozhodly paliativní přístup ve svém zařízení rozšířit či s ním začít, a na výzvy pro budoucnost nemocniční paliativní péče v České republice. Výzkum probíhal pod odborným vedením Centra paliativní péče a sloužil zároveň jako závěrečné zhodnocení programu Spolu až do konce mapující zkušenosti zapojených nemocnic. Klíčová slova: paliativní péče, nemocnice, implementace, multidisciplinární tým, řízení změny, zdravotnické zařízení, Spolu až do konce, Nadační fond Avast.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis deals with the implementation of palliative care in hospitals and perceives the topic in context of change management in health facilities. In the Czech Republic, this type of care is still at its beginning in hospitals and its implementation is a big challenge. The aim of the thesis is to find out what factors influence the implementation of palliative care in hospitals. In the first part of the text, the theoretical bases concerning palliative care and change management are outlined. The empirical part introduces a qualitative survey identifying barriers that had to be overcome during the implementation of palliative care in hospitals and factors that were instrumental in the implementation. Within the survey, 66 interviews with members of multidisciplinary teams from 17 hospitals were made. All the hospitals participated in the Together until the end programme of the Avast Foundation. The assessment of the survey results focuses on recommendations for hospitals that decide to extend or launch the palliative attitude in their premises and on challenges for the future of palliative care in the Czech Republic. The survey was carried out under the supervision of the Center for Palliative Care and it was used as the final assessment of the Together until the end programme that mapped the experience of the participating hospitals. Key words: palliative care, hospital, implementation, multidisciplinary team, change management, health facility, Together until the end, Avast Foundation.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Julie Kovaříková 1.52 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Julie Kovaříková 256 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Julie Kovaříková 190 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Julie Kovaříková 23 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Martin Loučka, PhD 336 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Marek Uhlíř 205 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 152 kB