velikost textu

Speciační analýza rtuti v kapalných a plynných vzorcích

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Speciační analýza rtuti v kapalných a plynných vzorcích
Název v angličtině:
Speciation analysis of mercury in liquid and gaseous samples
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Radek Žídek
Vedoucí:
RNDr. Jan Kratzer, Ph.D.
Oponent:
Ing. Věra Spěváčková, CSc.
Konzultanti:
RNDr. Václav Červený, Ph.D.
Ing. Jaroslav Švehla, CSc.
Id práce:
189782
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra analytické chemie (31-230)
Program studia:
Klinická a toxikologická analýza (N1413)
Obor studia:
Klinická a toxikologická analýza (NKATA)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
27. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
rtuť, speciační analýza, prekoncentrace, zlatý amalgamátor
Klíčová slova v angličtině:
Mercury, speciation analysis, preconcentration, gold amalgamator
Abstrakt:
Abstrakt Byla kvantifikována účinnost chemického generování čtyř specií rtuti z kapalných vzorků. Jednalo se o elementární rtuť a hydridy methyl-, ethyl- a fenylrtuti. Generované těkavé specie rtuti byly kvantitativně zachyceny na zlatém amalgamátoru a jejich množství stanoveno technikou AMA-254. Porovnány byly tři typy konstrukce generátorů těkavých sloučenin. V konvenčním generátoru těkavých specií s dávkováním do proudu a separátorem fází s nuceným odtahem byla účinnost generování pro všechny specie rtuti srovnatelná a pohybovala se kolem 60 %. Pro elementární rtuť a hydrid methylrtuti bylo dosaženo lepších výsledků v automatizovaném dávkovém uspořádání, kde jejich účinnosti generování dosahují více než 90 %. Účinnost generování hydridů ethyl- a fenylrtuti se v tomto uspořádání aparatury pohybuje mezi 60 a 80 %. Byly optimalizovány podmínky speciační analýzy elementární rtuti a sublimátu v plynných vzorcích. Tyto dvě specie mají nejvyšší zastoupení v kouřových plynech tepelných elektráren, tepláren a spaloven komunálního odpadu. Kombinace dvou trubiček naplněných aluminou a pozlacenou aluminou jako sorbenty umožňuje selektivní a kvantitativní zachycení sublimátu na alumině a elementární rtuti na pozlacené alumině. Byla studována kapacita obou sorbentů i vliv teploty sorbentu na účinnost záchytu specií rtuti. Použitelnost navrženého postupu speciační analýzy byla úspěšně demonstrována na modelové plynné směsi obsahující elementární rtuť a sublimát s detekcí zachycených specií rtuti technikou AMA-254. Klíčová slova: rtuť, speciační analýza, prekoncentrace, zlatý amalgamátor, generování těkavých sloučenin
Abstract v angličtině:
Abstract Generation efficiency of four mercury species, namely elemental mercury and hydrides of methyl-, ethyl- and phenylmercury from liquid samples was quantified. The species chemically generated were quantitatively trapped on a gold-coated amalgamator to be subsequently determined by AMA-254 technique. Three types of construction of volatile species generators were compared. Generation effciciency among the species was comparable, fluctuating around 60% in the conventional flow injection generator equipped with a gas liquid separator with forced outlet. Better results were reached for elemental mercury and methylmercury hydride in an automated batch generator system. Generation efficiency was higher than 90% for these two species and between 60 to 80% for ethyl- and phenylmercury hydrides, respectively. Speciation analysis of elemental mercury and sublimate in gaseous samples was optimized. These two species dominate in flue gases produced during coal combustion or waste incineration. Combination of two sorbent tubes packed with alumina and gold-coated alumina enables selective and quantitative retention of both species. Sublimate is trapped on a column packed with alumina while elemental mercury is retained on gold-coated alumina. The capacity of both sorbents was investigated as well as the effect of sorbent temperature on trapping efficiency of mercury species was studied. The applicability of the proposed method was demonstrated employing a model mixture of elemental mercury and sublimate. Key words: mercury, speciation analysis, preconcentration, gold amalgamator, generation of volatile compounds
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Radek Žídek 1.82 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Radek Žídek 362 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Radek Žídek 355 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Jan Kratzer, Ph.D. 118 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Věra Spěváčková, CSc. 183 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Zuzana Bosáková, CSc. 154 kB